Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 Warszawa
Banacha 1a
Tel. +48 22599-1709
Fax. +48 22599-1704
E-mail klecka@spcsk.pl
WWW spcsk.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów (szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

Specyfikacja

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polska
Osoba do kontaktów: Kaja Łęcka – Dział Zamówień Publicznych, parter blok B, pok. 5
Tel.: +48 22599-1709
E-mail: klecka@spcsk.pl
Faks: +48 22599-1704
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe:
Główny adres: http://spcsk.pl
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: suma wadium wszystkich pakietów 5 250 PLN (kwoty wadium z podziałem na poszczególne pakiety zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia). Szczegółowe informacje dotyczące wpłaty i zwrotu wadium zawiera SIWZ.
dzp.spcsk.pl/ogloszenia/dzp2621392017
zal

LINK do SIWZ

http://dzp.spcsk.pl/ogloszenia/dzp2621392017

Załączniki do spec.

1

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Pzp.
1.3. spełniają wymogi określone w SIWZ.
2.W toku badania ofert Zamawiający zastosuje art.24aa ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca złoży jednolity europejski dokument zamówienia, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania:
3.1. Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.24 ust.1 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3.2. Wykonawcę, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie Pzp i SIWZ.
4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, których oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.
5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty lub uzupełniane w toku jej weryfikacji muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli uprawnienie wynika z odrębnego pełnomocnictwa, należy je załączyć.
6. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.spcsk.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j: Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy określone zostały w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polska
Osoba do kontaktów: Kaja Łęcka – Dział Zamówień Publicznych, parter blok B, pok. 5
Tel.: +48 22599-1709
E-mail: klecka@spcsk.pl
Faks: +48 22599-1704
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe:
Główny adres: http://spcsk.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 Warszawa
Banacha 1a,09:00

2017-09-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02-097 Warszawa
Banacha 1a,09:30

2017-09-13

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 11/11/2017

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Cena

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: suma wadium wszystkich pakietów 5 250 PLN (kwoty wadium z podziałem na poszczególne pakiety zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia). Szczegółowe informacje dotyczące wpłaty i zwrotu wadium zawiera SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Terminy wnoszenia odwołań.
2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt 2.1. i 2.2. wynosi 10 dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Skargę do sądu na orzeczenie Izby wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/08/2017
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303908-2017:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2017-08-03