Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
Poniatowskiego 15
Tel. +48 322083547
Fax. +48 322083568
E-mail dzp@sum.edu.pl
WWW www.sum.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 pakietów:
Pakiet nr 1 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 1
Pakiet nr 2 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 2
Pakiet nr 3 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 3
Pakiet nr 4 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 4
Pakiet nr 5 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 5
Pakiet nr 6 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 6
Pakiet nr 7 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 7
Pakiet nr 8 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 8
Pakiet nr 9 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 9
Pakiet nr 10 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 10
Pakiet nr 11 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 11
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załączniki nr 2.1-2.11 do SIWZ.
Zamawiają

Specyfikacja

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.
3. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia na druku JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na Platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice w zakładce „dokumentacja postępowania”,
Przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie składania dokumentów przez tych wykonawców reguluje § 7 i § 8 Rozporządzenia o dokumentach.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice.
7. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice/elearning.
11. Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez wykonawców, znajdują się w SIWZ.
12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: nr 1 - 400,00 PLN, nr 2 - 2 100,00 PLN, nr 3 - 200,00 PLN, nr 4 - 30,00 PLN, nr 5 - 360,00 PLN, nr 6 - 70,00 PLN, nr 7 - 60,00 PLN, nr 8 - 20,00 PLN, nr 9 - 50,00 PLN, nr 10 - 270,00 PLN, nr 11 - 30,00 PLN

LINK do SIWZ

http://portal.smartpzp.pl/sumkatowice

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696300-8: Odczynniki chemiczne
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


40-055 Katowice
Poniatowskiego 15

2019-07-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


40-055 Katowice
Poniatowskiego 15

2019-07-23

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.
3. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia na druku JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na Platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice w zakładce „dokumentacja postępowania”,
Przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie składania dokumentów przez tych wykonawców reguluje § 7 i § 8 Rozporządzenia o dokumentach.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice.
7. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice/elearning.
11. Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez wykonawców, znajdują się w SIWZ.
12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: nr 1 - 400,00 PLN, nr 2 - 2 100,00 PLN, nr 3 - 200,00 PLN, nr 4 - 30,00 PLN, nr 5 - 360,00 PLN, nr 6 - 70,00 PLN, nr 7 - 60,00 PLN, nr 8 - 20,00 PLN, nr 9 - 50,00 PLN, nr 10 - 270,00 PLN, nr 11 - 30,00 PLN
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych, 
— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02/07/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312467-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0


19/07/2019 S138 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2019/S 138-339832

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 128-312467)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/74/19
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 11 pakietów:

Pakiet nr 1 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 1,

Pakiet nr 2 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 2,

Pakiet nr 3 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 3,

Pakiet nr 4 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 4,

Pakiet nr 5 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 5,

Pakiet nr 6 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 6,

Pakiet nr 7 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 7,

Pakiet nr 8 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 8,

Pakiet nr 9 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 9,

Pakiet nr 10 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 10,

Pakiet nr 11 – Odczynniki, materiały laboratoryjne 11.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załączniki nr 2.1–2.11 do SIWZ.

Zamawiają...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 128-312467

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/07/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2019-07-05

Ostatnia modyfikacja

2019-07-19