Dostawa oraz serwis gwarancyjny modułów analizatorów stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym (moduł ANAT-M)

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-503 KRAKÓW
LUBICZ 25A
E-mail przetargi@inig.pl
WWW www.inig.pl/

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Lokalizacje

mazowieckie / Białobrzegi;mazowieckie / Ciechanów;mazowieckie / Garwolin;mazowieckie / Gostynin;mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki;mazowieckie / Grójec;mazowieckie / Kozienice;mazowieckie / Legionowo;mazowieckie / Lipsko;mazowieckie / Łosice;mazowieckie / Maków Mazowiecki;mazowieckie / Mińsk Mazowiecki;mazowieckie / Mława;mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki;mazowieckie / Ostrołęka;mazowieckie / Ostrów Mazowiecka;mazowieckie / Otwock;mazowieckie / Piaseczno;mazowieckie / Płock;mazowieckie / Płońsk;mazowieckie / Pruszków;mazowieckie / Przasnysz;mazowieckie / Przysucha;mazowieckie / Pułtusk;mazowieckie / Radom;mazowieckie / Siedlce;mazowieckie / Sierpc;mazowieckie / Sochaczew;mazowieckie / Sokołów Podlaski;mazowieckie / Szydłowiec;mazowieckie / Warszawa;mazowieckie / Warszawa Zachód;mazowieckie / Węgrów;mazowieckie / Wołomin;mazowieckie / Wyszków;mazowieckie / Zwoleń;mazowieckie / Żuromin;mazowieckie / Żyrardów

Treść zamówienia

Dostawa oraz serwis gwarancyjny modułów analizatorów stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym (moduł ANAT-M)....

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa oraz serwis gwarancyjny modułów analizatorów stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym (moduł ANAT-M).

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=inig.ezama...

LINK do SIWZ

http://inig.ezamawiajacy.pl/pn/inig/demand/withoutNotice/public/45492/details?folder=0dx8&

CPV

38.43.00.00

Osoba do kontaktu

W sprawach technicznych (osoba prowadząca negocjacje):
dr Anna Huszał, tel. 602 677 422 lub 22/632 99 50, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -16.00, e-mail: huszal@inig.pl.
W sprawach proceduralnych:
Monika Stachnik, Elżbieta Turek, Barbara Urban, Tomasz Kusia, tel. 12/617 76 44, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, e-mail: przetargi@inig.pl.

Wymagany termin realizacji zamówienia

sukcesywne dostawy od momentu zawarcia umowy, zgodnie z następującym harmonogramem: do dnia 10.01.2022 roku -12 sztuk, do dnia 28.02.2022 roku -10 sztuk, ---do dnia 31.03.2022 roku -13 sztuk,

Miejsce i termin składania ofert2021-09-20

Sposób składania ofert

INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, LUBICZ 25A, 31-503 KRAKÓW

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Kraków, 16.08.2021 r.
DZ 2710-102-28/21
AquaRD Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100
00-891 Warszawa
E-mail: aquard@aquard.pl
Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki warunków dostawy oraz serwisu gwarancyjnego modułów analizatorów stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym (moduł ANAT-M).
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 25 A, zaprasza do negocjacji i przedstawienia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę oraz serwis gwarancyjny dla modułów analizatorów stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym (moduł ANAT-M).
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) (j.t. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 1a) i 1 b) Pzp o wartości powyżej 913 630 zł oraz zgodnie z zawartym pomiędzy Stronami Listem Intencyjnym.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.00.00-8 - Aparatura do wykrywania i analizy.
A) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 sztuk modułów analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym (tzw. modułów ANAT-M) wraz z wyposażeniem, celem realizacji zawartych przez Zamawiającego umów z Polską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia polegającego na zwiększeniu ilości dostarczanych modułów ANAT-M w ramach zawartej umowy, o maksymalnie 5 dodatkowych sztuk (modułów).
B) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć sukcesywnie do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.
C) Dostawa obejmuje:
a) Wyprodukowanie 35 sztuk modułów ANAT-M składających się z:
- części analogowej,
- części cyfrowej,
- części pneumatycznej,
- modułu interfejsów,
- sterownika procesu pomiarowego,
- pętli dozującej o długości minimum 150 cm,
- zasilacza,
zamkniętych w obudowie o klasie szczelności IP40 wraz z oprogramowaniem testowo-diagnostycznym i interpretacyjnym;
b) wyposażenie ww. każdej sztuki modułu ANAT-M w:
- system zabezpieczenia dostępu do danych w nim zawartych w postaci kodu cyfrowego wprowadzanego z poziomu ekranu startowego,
- kabel zasilający,
- kabel komunikacyjny RS-232,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- płytę CD z oprogramowaniem testowo-diagnostycznym,
- kartę SD,
- czytnik kart SD;
D) Dodatkowo wraz z każdym modułem ANAT-M należy dostarczyć;
® dedykowane oprogramowanie umożliwiające zdalną i lokalną konfigurację
urządzenia, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie wraz z oświadczeniem o ich udostępnieniu Zamawiającemu na zasadzie niewyłącznej i bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania przez Zamawiającego,
o oprogramowanie, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie wraz z oświadczeniem o ich udostępnieniu Zamawiającemu na zasadzie niewyłącznej i bezterminowej licencji na użytkowanie do lokalnego odczytu lub eksportu danych zarejestrowanych w module ANAT-M na urządzenia typu notebook, tablet itp.
E) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (świadczenia) usługi serwisu gwarancyjnego dla dostarczanych modułów ANAT-M polegającej na:
a) lokalizacji i identyfikacji usterek w miejscu montażu danego urządzenia;
b) wykonania napraw modułów analizatora w zakresie podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i oprogramowania;
c) napraw drobnych usterek w miejscu montażu danego urządzenia;
d) dostarczenia i montażu urządzenia zastępczego na cały czas wykonywania naprawy w przypadku zabrania danego urządzenia z miejsca jego montażu.
e) usługa serwisu gwarancyjnego wynosi minimum 36 miesięcy i jest liczona od dnia montażu danego urządzenia w warunkach obiektowych (potwierdzone protokołem instalacji / dostawy podpisanym przez 1 NiG - PIB i podmiot zewnętrzny).
F) Termin realizacji: sukcesywne dostawy od momentu zawarcia umowy, zgodnie z następującym harmonogramem:
do dnia 10.01.2022 roku -12 sztuk, do dnia 28.02.2022 roku -10 sztuk,
---do dnia 31.03.2022 roku -13 sztuk,
G) Warunki dodatkowe:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i transportu urządzeń w ilościach i wymaganym terminie do Oddziału lNiG - PIB w Warszawie;
b) Koszt dostawy i transportu ponosi Wykonawca.
c) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu na własny koszt wszelkich części i podzespołów o parametrach technicznych i w ilościach niezbędnych do wyprodukowania i serwisowania modułów ANAT-M. Zamawiający deklaruje ze swojej strony możliwość dostawy na koszt Wykonawcy sensorów THT, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania ze strony Wykonawcy.
d) Zamawiający zobowiązany jest do dostawy na własny koszt do miejsca wykonywania modułów ANAT-M kolumn chromatograficznych w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia i serwisowania modułów.
e) Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o miejscu i terminie montażu danego urządzenia w obiekcie. Od wskazanej daty liczony jest okres gwarancyjny dla danego urządzenia;
f) Płatność za wykonaną usługę dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego;
g) Zamawiający dopuszcza dokonanie płatności częściowych po realizacji sukcesywnej dostawy danej partii potwierdzonej podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez uwag.
2
h) Wykonawca zobowiązany jest, po upływie okresu na świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego, do świadczenia odpłatnej usługi serwisu pogwarancyjnego w zakresie:
• lokalizacji i identyfikacji usterek w miejscu montażu danego urządzenia,
• naprawy drobnych usterek w miejscu montażu danego urządzenia,
• wykonania napraw modułów analizatora w zakresie podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i oprogramowania,
• dostarczenia i montażu urządzenia zastępczego na cały czas wykonywania naprawy w przypadku zabrania danego urządzenia z miejsca jego montażu,
przy czym:
• usługa odpłatnego serwisu pogwarancyjnego wynosi minimum 36 miesiące i jest liczona od dnia upływu okresu bezpłatnego serwisu gwarancyjnego danego urządzenia w warunkach obiektowych,
• wartość oraz zakres odpłatnej usługi serwisu pogwarancyjnego podlegać będzie negocjacjom pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpłatnej aktualizacji oprogramowania danego modułu na zlecenie Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez podmiot zewnętrzny). Wartość oraz zakres odpłatnej aktualizacji oprogramowania podlegać będzie negocjacjom pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
H) W przypadku zwiększonego zapotrzebowania, co w tym momencie jest nie możliwe do przewidzenia - Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości dostarczanych modułów ANAT-M w ramach zawartej umowy, o maksymalnie 5 dodatkowych sztuk (modułów).
Realizacja Zamówienia opcjonalnego uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i zostanie poprzedzona przesłaniem do Wykonawcy pisemnej informacji.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w niniejszym Zaproszeniu dla zamówienia podstawowego oraz z zastosowaniem takich samych cen jednostkowych, jak wskazane są w ostatecznej ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.
Termin realizacji zamówienia opcjonalnego najpóźniej do 31.03.2022 r., przy czym Zamawiający do dnia 31.01.2022 r. poinformuje Wykonawcę o konieczności realizacji dodatkowych dostaw (prawa opcji).
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, tj.:
1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
4
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://inig.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego Rozdziału;
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie INiG-PIB; https://inig.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji Przystąp do postępowania zostanie przekierowany do Strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się,
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
3.4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki Korespondencja.
4. W kwestiach budzących wątpliwości odnośnie zapisów zaproszenia do negocjacji
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie jego treści.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję Zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki Korespondencja. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy Pytanie wysłane. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. +48 22-257-22-23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
6.4. Włączona obsługa JavaScript;
6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej żądany dokument.
3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 8
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
6
W/w oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy Pzp ostateczny termin złożenia oświadczeń i dokumentów to moment zawarcia umowy, tzn. że Zamawiający może zakończyć negocjacje z Wykonawcą nie posiadając oświadczeń i dokumentów, ale jednocześnie nie może zawrzeć umowy do czasu ich przedłożenia.
5. SPOSOB SPORZĄDZENIA OFERTY______________________________________________________
'. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Zaproszenie do negocjacji.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://iniq.ezamawiaiacy.pl w zakładce OFERTY do dnia 20.09.2021 r.
4. Wykonawca składa Ofertę poprzez:
> wypełnienie Formularza Oferty,
> dodanie w zakładce OFERTY
dokumentów (załączników) określonych w niniejszym zaproszeniu - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności te realizowane są poprzez wybranie polecenia Dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
> Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
> Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: Tajny - dokument stanowi tajemnice przedsiębiorstwa lub opcję Jawny - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
> Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie Złóż ofertę.
> Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy Oferta została złożona oraz wygenerowany raport ofert z zakładki Oferty
> O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
> Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie usuń.
> Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce OFERTY należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie Wycofaj ofertę.
> Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
> Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
7
> Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia Tajne. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie Dodaj.
5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zawierającą:
A. Cenę oferty obejmującą następujące elementy:
a) Cenę netto dostawy (tj. wyprodukowania i świadczenia usługi gwarancyjnej) 1 modułu ANAT-M wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym, o których mowa w ust. a i b pkt. 1 C) oraz w szczególności wymaganiami określonymi w ust. b pkt. 1 E) niniejszego zaproszenia + należny podatek od towarów i usług;
b) Łączną wartość oferty netto obejmującą 35 sztuki modułów ANAT-M + należny podatek od towarów i usług.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty mające wpływ na cenę oferty, w tym ww. koszty zakupu części i podzespołów, koszty transportu i serwisu gwarancyjnego, oraz pozostałe koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:
• koszty transportu urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
• koszty serwisu gwarancyjnego.
Koszty dostawy oraz świadczonego serwisu gwarancyjnego, transportu pozostają niezmienne przez okres obowiązywania Umowy.
Ceny podane w ofercie będą obowiązujące w całym okresie ważności Umowy i nie będą podlegały zmianie.
B. Oświadczenie Wykonawcy o braku zmian warunków oraz stałej i niezmienionej cenie
realizacji prawa opcji (tj. dodatkowych 5 sztuk modułów ANAT-M) w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.
C. Oświadczenie własne Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
D. Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, chyba że upoważnienie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ
W sprawach technicznych (osoba prowadząca negocjacje):
dr Anna Huszał, tel. 602 677 422 lub 22/632 99 50, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -16.00, e-mail: huszal@inig.pl.
W sprawach proceduralnych:
Monika Stachnik, Elżbieta Turek, Barbara Urban, Tomasz Kusia, tel. 12/617 76 44, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, e-mail: przetargi@inig.pl.
4. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19.09.2021 r.
8
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
5. WARUNKI NEGOCJACJI
Negocjacje z Wykonawcą nastąpią po dostarczeniu oferty.
Negocjacje za pośrednictwem poczty elektronicznej poprowadzi dr Anna Huszał,
Negocjacjom podlegać będą następujące elementy złożonej przez Wykonawcę oferty m.in. cena oferty, okres gwarancji oraz zapisy dotyczące warunków umowy (projekt umowy).
Z przeprowadzonych negocjacji sporządzony będzie protokół.
Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca zobowiązany jest do przesłanie do Zamawiającego ostatecznej oferty cenowej.
6. WARUNKI UMOWY
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszego zaproszenia, przeprowadzonych negocjacji oraz danych i cen zawartych w ostatecznej i wynegocjowanej przez strony ofercie Wykonawcy - protokół kończący negocjacji. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wobec treści ogłoszenia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Zakres czynności na jakie dopuszczalne jest wniesienie odwołania określają zapisy art. 180 ustawy Pzp.
8. DANE OSOBOWE - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 13 RODO*
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail:office(3>iniq.pl.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email daneosobowe(3>iniq.pl lub oisemnie na adres siedziby administratora.

Data dodania

2021-09-06