Dostawa „Pikosekundowego lasera impulsowego”

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok
Świerkowa 20B
Tel. +48 857457119
E-mail przetargi@uwb.edu.pl
WWW www.uwb.edu.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa „Pikosekundowego lasera impulsowego”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Pikosekundowego lasera impulsowego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok, o parametrach technicznych podanych załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Specyfikacja

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
Białystok
15-328
Polska
Tel.: +48 857457119
E-mail: przetargi@uwb.edu.pl
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: www.uwb.edu.pl
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN;
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu tj. poręczenia lub gwarancji:
oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Białymstoku nr 82 1500 1083 1210 8009 1442 0000
SWIFT CODE / BIC - WBKPPLPP
IBAN - PL82150010831210800914420000
z dopiskiem: „Dostawa „Pikosekundowego lasera impulsowego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”.
Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wadium musi obejmować okres związania ofertą.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ppkt 7 i 8 bez potwierdzenia tych okoliczności.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 7 i 8.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

LINK do SIWZ

http://uwb.ezamawiajacy.pl/pn/uwb/demand/notice/public/6848/details

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38600000-1: Przyrządy optyczne
38620000-7: Materiał polaryzacyjny
38636000-2: Specjalistyczne przyrządy optyczne
38636100-3: Lasery

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp; oraz
b) w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia:
Wymagane oświadczenia i dokumenty (składane wraz z ofertą):
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
Nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
W postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, dotyczące tych podmiotów.
— pełnomocnictwo,
— zobowiązanie podmiotów trzecich.
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie (Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – art. 26 ust. 1 ustawy Pzp):
3.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:
3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt 3.1.1. – 3.1.4
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie (Wykonawca zagraniczny, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – art. 26 ust. 1 ustawy Pzp): Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.:
4.1. ppkt 3.1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
4.2. ppkt 3.1.2., 3.1.3. i 3.1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.1 i 4.2 tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ppkt 4.2 tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4.1 i 4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względy na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Treść ppkt 4.3 stosuje się.
4.5. Wykonawca składa wszystkie dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
5. Inne dokumenty:
5.1. W celu wykazania braku podstawy wykluczeniu z postępowania, w sytuacji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp, sporządzone według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.
5.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.3. Powyższy dokument należy zamieścić na Platformie w zakładce „Korespondencja z wykonawcami”.
6. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt 6, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 3.1.1 – 3.1.4 SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia”, powinny być złożone przez każdy podmiot, jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno być złożone przez każdy podmiot (każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej).
5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców.
Zawartość oferty:
1) Na treść oferty Wykonawcy składa się wypełniony formularz ofertowy (poprzez uzupełnienie danych w zakładce „Oferty”), który zostanie wygenerowany podczas składania oferty na Platformie.
W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i złożyć wskazany dokument.
2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, Oświadczenia wymienione w pkt. 6 ppkt 2 SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia”.
3) Oferta powinna zostać złożona w postaci dokumentu elektronicznego i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Do oferty należy załączyć Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę impulsowego systemu laserowego, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto – min. 1 zamówienie, i wykaże spełnienie tego warunku poprzez podanie wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane należycie.
Uwaga:
— przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jedną umowę,
— w przypadku wykazania wartości dostaw w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wartość brutto tych dostaw według średniego kursu NBP z dnia wykonania usługi.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wskazane warunki. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda wykazu dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3. W celu spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Zamawiający zażąda wypełnionego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) – Wykonawca winien podać typ i model urządzenia oraz opis techniczny wszystkich parametrów zgodnie z określonymi wymaganiami (niedopuszczalny jest zapis tak/nie, opis nie może zawierać sformułowań nieprecyzyjnych takich jak „lub”, „np.”, „nie mniejsze niż”; z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ).
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
Białystok
15-328
Polska
Tel.: +48 857457119
E-mail: przetargi@uwb.edu.pl
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: www.uwb.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


15-328 Białystok
Świerkowa 20B

2019-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


15-328 Białystok
Świerkowa 20B

2019-08-14

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN;
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu tj. poręczenia lub gwarancji:
oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Białymstoku nr 82 1500 1083 1210 8009 1442 0000
SWIFT CODE / BIC - WBKPPLPP
IBAN - PL82150010831210800914420000
z dopiskiem: „Dostawa „Pikosekundowego lasera impulsowego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”.
Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wadium musi obejmować okres związania ofertą.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ppkt 7 i 8 bez potwierdzenia tych okoliczności.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 7 i 8.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą: 
Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp. 
1. Odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 
2. Odwołanie powinno: 
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; 
b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
c) określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/Platformie – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;
c) wobec innych czynności niż wymienionych w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
d) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
e) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
Skarga - zgodnie z przepisami 198a-198g ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/07/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326277-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-07-12