Dostawa pipet automatycznych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-748 Olsztyn
ul. Tuwima 10
Tel. 89 539 31 68
Fax. 89 539 31 47
E-mail przetargi@pan.olsztyn.pl
WWW bip.pan.olsztyn.pl/

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Dostawa pipet automatycznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury dla Zakładu Biologii Gamet i Zarodka działającego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Przedmiotem zamówienia są pipety automatyczne jednokanałowe ze zrzutnikiem końcówek – łącznie 12 sztuk. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, w ofercie należy określić jakiego zakresu (materiału, technologii) dotyczą oraz na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) złożyć dokumenty zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowa informacja dotycząca równoważności została opisana na końcu SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert. 8. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia: 8.1. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 8.2. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 8.3. Oferowana aparatura musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 8.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 8.5. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim. 8.6. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 8.7. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu). 8.8. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 9. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 9.1. Oferowana aparatura musi być objęta gwarancją na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru produktów bez uwag i zastrzeżeń. 9.2. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 9.3. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni serwis przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie. 9.4. Zamawiający wymaga, aby termin na usunięcie wad/usterek od dnia zgłoszenia wady/usterki wynosił do 7 dni roboczych. 9.5. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty. 9.6. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu. 
"Numer referencyjny:
ZP-PNK/D/2019/05/54

Specyfikacja

http://bip.pan.olsztyn.pl/

LINK do SIWZ

http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/dostawy/1616-dostawa-pipet-automatycznych-na-potrzeby-zbgiz-w-irzibz-pan-w-olsztynie-zp-pnk-d-2019-05-54

Załączniki do spec.

zalacznik_nr_3_wzor_umowy.pdf
zalacznik_nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ_ZP_PNK_D_2019_05_54.pdf
zalacznik_nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.rtf
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.rtf

CPV

38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, która oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznacznym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – wspólników spółki cywilnej informacje i zaświadczenia z pkt 1)-2) należy złożyć w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie oraz samej spółki cywilnej. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – wspólników spółki cywilnej oświadczenia z pkt 3)-4) składa każdy wspólnik spółki cywilnej oddzielnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum) informacje i zaświadczenia z pkt 1)-4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają parametry i wymagania określone w SIWZ, na wezwanie przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów: □ foldery/broszury producenta/dystrybutora, □ informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora, □ kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora, □ instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, c) zobowiązanie innego podmiotu - w sytuacji jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 30
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-748 Olsztyn
ul. Tuwima 10 , godzina: 09:30

2019-06-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin dostawy zamówienia 40,00

Uwagi

Adres:
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-13
godzina: 09:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, c) zobowiązanie innego podmiotu - w sytuacji jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

Data dodania

2019-05-24