dostawa produktów chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź
ul. Wodna 40
Tel. 422 536 240
Fax. 422 536 249
E-mail www.zamowienia@pis.lodz.pl
WWW www.pis.lodz.pl

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

dostawa produktów chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1) Pakiet A –roztwory buforowe 2) Pakiet B – MATERIAŁY ODNIESIENIA – woda przeznaczona do spożycia 3) Pakiet C –wzorce : jonów, konduktometryczne, twardości 4) Pakiet D- wzorce: barwy , nefelometryczne, chloru wolnego 5) Pakiet E - wzorce metali do ASA 6 Pakiet F - wzorce chromatograficzne: WWA, rutyna, diosmina , kofeina ,benzen ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet A1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:roztwory buforowe 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24315000-5, 24327000-2, 24327000-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 2631,00Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Pakiet B1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MATERIAŁY ODNIESIENIA – woda przeznaczona do spożycia 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24315000-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 3804,00Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 45data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Pakiet C1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wzorce : jonów, konduktometryczne, twardości 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24315000-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 6350,00Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: Pakiet D1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wzorce: barwy , nefelometryczne, chloru wolnego 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24315000-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 4380,00Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 5Nazwa: Pakiet E1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wzorce metali do ASA 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24315000-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 1439,60Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 6Nazwa: Pakiet F1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wzorce chromatograficzne: WWA, rutyna, diosmina , kofeina ,benzen 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24315000-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 8200,00Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja

www.pis.lodz.pl

LINK do SIWZ

 

CPV

24315000-5: Różne chemikalia nieorganiczne
24327000-2: Różne organiczne substancje chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Spełnienie warunków dokonane zostanie na podstawie złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Spełnienie warunków dokonane zostanie na podstawie złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Spełnienie warunków dokonane zostanie na podstawie złożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2020-12-11

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
90-046 Łódź
ul. Wodna 40 11:00

2020-08-07

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie cena 100,00

Uwagi

Adres:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 90-046 Łódż, ul. Wodna 40 Oddział Zamówień publicznychTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-08-07godzina: 11:00

Data dodania

2020-07-28