Dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Tel. 713 202 182,32
Fax. 713 202 143
E-mail bzp@pwr.edu.pl
WWW przetargi.pwr.edu.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Skrzyń Podłączeń Prądowych dla trzech sektorów akceleratora SIS100 i Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla jednego sektora akceleratora SIS100, tj.: 1. 1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 1, 2. 1 szt. Skrzyni Podłączeń Prądowych dla sektora 3, 3. 4 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 5, 4. 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych dla sektora 4 dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR 2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa i instalacja Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box) i Łącznika Skrzyń Podłączeń Elektrycznych (Current Lead Box Link) dla akceleratora SIS100. 3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w czterech etapach: 1. I etap realizacji umowy: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz akceptacja przez Zamawiającego dokumentów produkcyjnych podczas Przeglądu Gotowości Produkcyjnej. Okres realizacji I etapu: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 2. II etap realizacji umowy: dostawa pierwszej skrzyni Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT i testów kriogenicznych pierwszej skrzyni Podłączeń Prądowych. Okres realizacji II etapu: nie później niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3. III etap realizacji umowy: dostawa kolejnych 3 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT akceptacja kolejnych 3 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych Okres realizacji III etapu: nie później niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. IV etap realizacji umowy: dostawa pozostałych 2 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz akceptacja przez Zamawiającego testów SAT pozostałych 2 szt. Skrzyń Podłączeń Prądowych oraz 1 szt. Łącznika Skrzyń Podłączeń Prądowych. Okres realizacji IV etapu: do 05.04.2021r. 4. Przedmiot dostawy obejmuje wykonanie dokumentacji produkcyjnej, produkcję, testy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia podczas fazy produkcyjnej, fabryczne odbiory techniczne (FAT) oraz transport elementów do siedziby FAIR GmbH w Darmstadt w Niemczech. Wszelkie koszty związane z dostawą obciążają Wykonawcę. Rozładunek, testy odbiorcze w miejscu dostawy (SAT) oraz testy kriogeniczne będą realizowane przez stronę niemiecką. 5. Wykonawca wdrożył/stosuje wymagania jakości spawalnictwa zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 lub równoważny oraz system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 lub równoważny. 6. Miejsce dostawy: Siedziba Spółki FAIR GmbH zlokalizowana pod adresem: Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt, Niemcy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna (w wersji polskiej i angielskiej) wraz z załącznikami (m.in. rysunki, modele 3D). W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w specyfikacji technicznej pomiędzy wersją polską a angielską, obowiązującą będzie wersja polska. 8. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.
"Numer referencyjny:
ZP/BZP/271/2019

Specyfikacja

http://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/zp-bzp-271-2019-1...

LINK do SIWZ

http://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/zp-bzp-271-2019-1210.html

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.3.1. zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę helowych urządzeń kriogenicznych lub helowych systemów kriogenicznych, o wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł netto; Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu z tabeli A Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html) dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). 1.2.3.2. dysonuje osobami dedykowanymi do wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj. a) co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne uprawnienia wg przepisów AD2000 do spawania materiałów wykonanych ze stali austenitycznych, przeznaczonych do pracy w temperaturach do - 269C (4K), odpowiedzialnych za połączenia spawane rur procesowych oraz elementów płaszczy i barier próżniowych (spawacze); b) co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe (min. inżynierskie o profilu mechanicznym) będącą kierownikiem projektu od strony Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza występowanie tych samych osób w różnych rolach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2. ppkt 1.2.3. niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2. odpowiednio ppkt 2.3 niniejszego rozdziału. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (w przypadku Wykonawców krajowych Zamawiający samodzielnie pobierze w/w dokumenty z ogólnodostępnych baz danych). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.2. wykazu wykonanych dostaw, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 2.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym spawanie rur procesowych i kierowanie projektem, oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2.4. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich, tj.: 2.4.1. aktualny dokument niezależnego podmiotu wystawiony na Wykonawcę, potwierdzający wdrożenie/stosowanie wymagań jakości spawalnictwa zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 lub równoważny; 2.4.2. aktualny dokument niezależnego podmiotu wystawiony na Wykonawcę, potwierdzający wdrożenie/stosowanie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 lub równoważny. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 1.2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. ZAWARTOŚĆ OFERTY, Oferta musi się składać z: 3.1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ i odpowiednio w sekcji III przedmiotowego ogłoszenia; 3.2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 3.3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 3.4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ).

Wadium

Tak, 15 000,00 PLN

Osoba do kontaktu

tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (URL): http://przetargi.pwr.edu.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2021-04-05

Miejsce i termin składania ofert


50-370 Wrocław
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

2019-10-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


50-370 Wrocław
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie
Cena (C) tj. Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 100,00

Uwagi

Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5, pok. 409 - sekretariat, 50-370 Wrocław
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-03
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 1.2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. ZAWARTOŚĆ OFERTY, Oferta musi się składać z: 3.1. oświadczenia i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ i odpowiednio w sekcji III przedmiotowego ogłoszenia; 3.2. formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 3.3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 3.4. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ).


Ogłoszenie nr 540188761-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.

Ogłoszenie nr 540188761-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594092-N-2019
Data: 06/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.pwr.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-03, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-10, godzina: 10:00,

Data dodania

2019-09-06

Ostatnia modyfikacja

2019-09-09