Logowanie

DOSTAWA SODY KAUSTYCZNEJ I KWASU SOLNEGO

 

Wrocław: DOSTAWA SODY KAUSTYCZNEJ I KWASU SOLNEGO
Numer ogłoszenia: 160990 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4229 , ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7663025, faks 71 7663027.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.4rblog.wp.mil.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SODY KAUSTYCZNEJ I KWASU SOLNEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA SODY KAUSTYCZNEJ I KWASU SOLNEGO.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.31.15.21-5, 24.31.10.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2)

Partnerzy

Copyright © 2011-2013 LABportal.pl

Projekt i wykonanie:

 AuroraStudio & WuWu