Dostawa specjalistycznych materiałów do badań

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      środki chemiczne, kwasy

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Tel. 815 375 965
Fax. 815 375 965
E-mail zampubl@umcs.lublin.pl
WWW pzp.umcs.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych materiałów do badań podzielona na trzy części: Część 1 –Dostawa żelu krzemionkowego; Część 2 – Dostawa zestawu materiałów I; Część 3 – Dostawa zestawu materiałów II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio dla części ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa żelu krzemionkowego1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Dostawa zestawu materiałów I1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Dostawa zestawu materiałów II1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:PN/95-2020/DZP-p

Specyfikacja

https://pzp.umcs.pl, www.umcs.pl, https://pzp.umcs.pl, www.umcs.pl;

LINK do SIWZ

http://pzp.umcs.pl

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia za pośrednictwem Platformy (w zakładce Korespondencja), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 30
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 11:00

2020-10-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,Rektorat - parter,kancelariaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-27godzina: 11:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia za pośrednictwem Platformy (w zakładce Korespondencja), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Data dodania

2020-10-16