Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk
M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Tel. +48 583491223
Fax. +48 583491224
WWW www.gumed.edu.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ZP/78/2019 Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 2 pakietach

Specyfikacja

platformazakupowa.pl/pn/gumed

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/pn/gumed

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe post dot wykony zobowiązań odnoszących się do realizacji umowy oraz gwarancji zawarto we wzorze umowy – zał 4. Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:

a) zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy;

b) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć;

c) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Miejsce i termin składania ofert


80-210 Gdańsk
M. Skłodowskiej-Curie 3 A

2019-09-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


80-210 Gdańsk
M. Skłodowskiej-Curie 3 A

2019-09-16

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2019

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381685-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-08-13