Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 250
Tel. 61 8689347; 0601 851941
Fax. 61 8684531, 61 661 93 60
E-mail lzwierzchowskacerek@wiw.poznan.pl
WWW www.wiw.poznan.pl/aktualne

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych z zakresu diagnostyki weterynaryjnej: Pakiet I – Termometr elektroniczny z zewnętrznym czujnikiem przewodowym Pakiet II – Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie do łaźni wodnej Pakiet III – Termometr elektroniczny z sondą do pomiaru temperatury próbek Pakiet IV – Miernik temperatury z sondą do zamrażarki niskotemperaturowej Pakiet V – Sondy do termometrów Testo Pakiet VI – Zamrażarka niskotemperaturowa szafkowa, pionowa Pakiet VII – Waga precyzyjna, laboratoryjna Pakiet VIII – Destylator elektryczny Pakiet IX – Stacja uzdatniania wody 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Termometr elektroniczny z zewnętrznym czujnikiem przewodowym 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termometr elektroniczny z zewnętrznym czujnikiem przewodowym 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5674,23
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie do łaźni wodnej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie do łaźni wodnej 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1343,02
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Termometr elektroniczny z sondą do pomiaru temperatury próbek 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termometr elektroniczny z sondą do pomiaru temperatury próbek 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 587,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Miernik temperatury z sondą do zamrażarki niskotemperaturowej 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Miernik temperatury z sondą do zamrażarki niskotemperaturowej 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2106,70
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Sondy do termometrów Testo 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sondy do termometrów Testo 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 447,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Zamrażarka niskotemperaturowa szafkowa, pionowa1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamrażarka niskotemperaturowa szafkowa, pionowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 22764,23
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Waga precyzyjna, laboratoryjna 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Waga precyzyjna, laboratoryjna 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2168,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Destylator elektryczny 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Destylator elektryczny 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4100,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Stacja uzdatniania wody 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacja uzdatniania wody 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 38400000-9, 42900000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7723,58
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-10-18
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena brutto60,00Termin gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
AD-O.272.9.2018

Specyfikacja

www.wiw.poznan.pl

LINK do SIWZ

http://www.wiw.poznan.pl/aktualne

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38400000-9: Przyrządy do badania właściwości fizycznych
42900000-5: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły spełnia/nie spełnia 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1.Wypełniony załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 lub/i nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 lub/i nr 6 lub/i nr 7 lub/i nr 8 lub/i nr 9 lub/i nr 10. Wymaga się, aby formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia były sporządzone na oryginalnych drukach zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SIWZ. 2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 11a do SIWZ. 1)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII. 2 i 3 SIWZ, 2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa pkt VIII. 2 i 3 SIWZ, 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. VIII. 2 i 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 1.Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 1, 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia zastępczych dokumentów nie ulegają zmianie. 5.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 6.Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców, 3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VIII. 2 i 3 SIWZ. 7.Dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie złożenie ww. dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Tak, 170,00 PLN, 40,00 PLN, 17,00 PLN, 60,00 PLN, 13,00 PLN, 680,00 PLN, 64,00 PLN, 122,00 PLN, 230,00 PLN

Osoba do kontaktu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250
60-166 Poznań

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 2018-10-18
Data zakończenia 2018-12-10

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 250,godzina: 08:00

2018-10-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena brutto 60,00 
Termin gwarancji 40,00

Uwagi

Adres:
ul. Grunwaldzka 250, 60 - 166 Poznań
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-18
godzina: 08:00

Data dodania

2018-10-10