Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Politechnika Opolska
45-758 Opole
ul. Prószkowska 76
Tel. 77 4498178 , 77 4498177
Fax. 77 4498180
E-mail r.piorkowska@po.opole.pl, zamowienia@po.opole.pl
WWW www.po.opole.pl/

Województwo

opolskie

Powiat

opolski + Opole

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej z podziałem na 4 części: Cześć nr 1: Dostawa dygestorium dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 a do SIWZ. Cześć nr 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. Cześć nr 3: Dostawa liofilizatora dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 c do SIWZ. Cześć nr 4: Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 d do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa dygestorium dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 a do SIWZ.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć nr 1: Dostawa dygestorium dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 a do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38540000-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć nr 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38540000-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Dostawa liofilizatora dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 c do SIWZ.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć nr 3: Dostawa liofilizatora dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 c do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38540000-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-11 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 d do SIWZ.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć nr 4: Dostawa homogenizatora laboratoryjnego dla Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 d do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38540000-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Okres gwarancji40,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:ZP/D/45/2020

Specyfikacja

https://przetargi.po.opole.pl/index.php?mod=auction;view;1781&back=aucti...,

LINK do SIWZ

http://przetargi.po.opole.pl/index.php?mod=auction;view;1781&back=auction;13,

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 3 do SIWZ); Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 3 do SIWZ); Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Część nr 1 Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej 1 zamówienie (rozumiane jako 1 umowa) na kwotę minimum 10 000,00 zł netto, polegające na dostawie DYGESTORIUM. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do chwili składania oferty, wartość zrealizowanych zamówień spełniała próg kwotowy. Część nr 2 Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej 1 zamówienie (rozumiane jako 1 umowa) na kwotę minimum 13 000,00 zł netto, polegające na dostawie wirówki laboratoryjnej. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do chwili składania oferty, wartość zrealizowanych zamówień spełniała próg kwotowy. Część nr 3 Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej 1 zamówienie (rozumiane jako 1 umowa) na kwotę minimum 25 000,00 zł netto, polegające na dostawie lioflizatora. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do chwili składania oferty, wartość zrealizowanych zamówień spełniała próg kwotowy. Część nr 4 Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej 1 zamówienie (rozumiane jako 1 umowa) na kwotę minimum 3 000,00 zł netto, polegające na dostawie homogenizatora laboratoryjnego. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że do chwili składania oferty, wartość zrealizowanych zamówień spełniała próg kwotowy. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ), w przypadku jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu tegoż oświadczania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1b. pkt 3 ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę: Wykazu zrealizowanych dostaw (odpowiednio dla każdej części) - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w lit. a); Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów o których mowa w lit. a) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wartości dostaw wyrażonych w innej walucie niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia zawarcia umowy na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów oraz zobowiązania (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), które określają w szczególności: 1.1 Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1.2 Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.3 Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.4 Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą; 1.5 Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, wyposażenia oraz wskazanie oferowanych funkcjonalności, spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ wg załączników (dla części nr 1 załącznik nr 1a do SIWZ, dla części nr 2 – załącznik nr 1b do SIWZ, dla części nr 3 – załącznik nr 1c do SIWZ, dla części nr 4 – załącznik nr 1d do SIWZ); 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3; 4) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 6) dowód zabezpieczenia oferty wadium.

Wadium

Tak, 500,00 PLN, 700,00 PLN, 1 500,00 PLN, 150,00 PLN

Osoba do kontaktu

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Opolska
45-758 Opole
ul. Prószkowska 76, g. 10:00, budynek nr 5, pokój nr 3

2020-10-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 40,00

Uwagi

Adres:Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, budynek nr 5, pokój nr 3, 45-758 OpoleTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-21godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów oraz zobowiązania (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), które określają w szczególności: 1.1 Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1.2 Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.3 Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.4 Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą; 1.5 Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, wyposażenia oraz wskazanie oferowanych funkcjonalności, spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ wg załączników (dla części nr 1 załącznik nr 1a do SIWZ, dla części nr 2 – załącznik nr 1b do SIWZ, dla części nr 3 – załącznik nr 1c do SIWZ, dla części nr 4 – załącznik nr 1d do SIWZ); 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3; 4) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych); 6) dowód zabezpieczenia oferty wadium.


Brak nr ogloszenia (2000-01-01)

Ogłoszenie nr 540205542-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596091-N-2020
Data: 13/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Opolska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000173200000, ul. ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4498178 , 77 4498177, e-mail r.piorkowska@po.opole.pl, zamowienia@po.opole.pl, faks 77 4498180.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.po.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-27, godzina: 10:00,


Brak nr ogloszenia (2000-01-01)

Ogłoszenie nr 540207460-N-2020 z dnia 21-10-2020 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596091-N-2020
Data: 13/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Opolska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000173200000, ul. ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4498178 , 77 4498177, e-mail r.piorkowska@po.opole.pl, zamowienia@po.opole.pl, faks 77 4498180.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.po.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYC
Punkt: Część nr 2
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 35

Data dodania

2020-10-13

Ostatnia modyfikacja

2020-10-21