Dostawa sprzętu specjalistycznego do laboratorium

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce
ul. Żeromskiego 5
Tel. 41 349 72 77
WWW bip.ujk.edu.pl

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

kielecki + Kielce

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu specjalistycznego do laboratorium

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa sprzętu specjalistycznego do laboratorium Collegium Medicum UJK w Kielcach. Nr ADP.2302.64.2020

Specyfikacja

bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php?id=2343

LINK do SIWZ

http://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php?id=2343

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagania

1. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Osoba do kontaktu

a.i.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wioletta Baran tel. 41 349 73 32, e-mail: w.baran@ujk.edu.pl., Dariusz Lenard tel. (41) 349 72 77, e-mail: dzp@ujk.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy i uruchomi przedmiot zamówienia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce
ul. Żeromskiego 5

2020-08-06

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena - 100%

Data dodania

2020-07-28