dostawa stempli do tabletkarki

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ADAMED PHARMA S.A.
05-152 PIEŃKÓW
MARIANA ADAMKIEWICZA 6A, CZOSNÓW
Tel. 22 732 77 00
Fax. 22 732 78 00
E-mail adamed@adamed.com.pl
WWW adamed.com.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

nowodworski

Treść zamówienia

dostawa stempli do tabletkarki

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stempli do tabletkarki w trakcie trwania projektu, jednak nie później niż do 30.04.2021. Na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowy. 2. Szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona po odesłaniu podpisanego oświadczenia o poufności – Załącznik nr 5. Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2. 3. Miejsce dostarczenia: Miejsce dostawy zamówienia: a) Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05 152 Czosnów. b)Adamed Pharma S.A. Pabianice ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice 4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć produkty o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Termin i sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 1. Termin składania Ofert 24.02.2021 godz. 23.59. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2-RFP_13325_2 – TER-Stemple_Oferta-NazwaFirmy.xlsx. 5. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Bazie Konkurencyjności lub formie e-mailowej i przesłać na adres Lukasz.Szumowicz[at]adamed.com 6. Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie. 7. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie. 8. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności. 9. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,2693 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 11. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 11.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 11.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści w Bazie Konkurencyjności, a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl/ 2. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania. Postanowienia ogólne 1. Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości tego zamówienia. 2. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty: (a) Terminu płatności preferowany: minimum 30 dni; (b) Terminu ważności oferty: minimum 12 miesięcy od daty złożenia Oferty; (c) Gwarancja cen: minimum 12 miesięcy od podpisania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 5. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania. 6. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów. 8. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 9. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 11. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę sprzedaży z wybranymi Dostawcami. Wzór umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania RFP- 13325_2 - TER STEMPLE- Nazwa Firmy 2. Wszelkie pytania należy składać w Bazie Konkurencyjności lub drogą e-mailową na adres Łukasz.Szumowicz[at]adamed.com 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Łukasz Szumowicz [Łukasz.Szumowicz[at]adamed.com]

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-418-32790.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32790

CPV

34.91.30.00

Wymagania

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z: 1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, 4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie, 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Dokumenty wyszczególnione w treści postępowania Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Osoba do kontaktu

Aleksandra Zdunek+48 787 098 599 aleksandra.zdunek@adamed.com

Miejsce i termin składania ofert

ADAMED PHARMA S.A.
05-152 PIEŃKÓW
MARIANA ADAMKIEWICZA 6A, CZOSNÓW 23:59

2021-02-24

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, NIP: 7311751025; Osoby do kontaktu: Łukasz Szumowicz, tel.: +48 513 133 735, e-mail: lukasz.szumowicz@adamed.comGodzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-02-17 - data publikacji, 2021-02-24 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0188/18 - Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka Zamówienia uzupełniające Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości tego zamówienia. Warunki zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z: 1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, 4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie, 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stempli do tabletkarki w trakcie trwania projektu, jednak nie później niż do 30.04.2021. Na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowy. 2. Szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona po odesłaniu podpisanego oświadczenia o poufności – Załącznik nr 5. Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2. 3. Miejsce dostarczenia: Miejsce dostawy zamówienia: a) Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05 152 Czosnów. b)Adamed Pharma S.A. Pabianice ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice 4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć produkty o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Termin i sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 1. Termin składania Ofert 24.02.2021 godz. 23.59. Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego: Załącznik_2-RFP_13325_2 – TER-Stemple_Oferta-NazwaFirmy.xlsx. 5. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Bazie Konkurencyjności lub formie e-mailowej i przesłać na adres Lukasz.Szumowicz[at]adamed.com 6. Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie. 7. Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie. 8. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności. 9. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,2693 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 11. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 11.1. wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 11.2. zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści w Bazie Konkurencyjności, a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu 1. Zapytanie Ofertowe jest dostępne w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl/ 2. Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania. Postanowienia ogólne 1. Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości tego zamówienia. 2. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty: (a) Terminu płatności preferowany: minimum 30 dni; (b) Terminu ważności oferty: minimum 12 miesięcy od daty złożenia Oferty; (c) Gwarancja cen: minimum 12 miesięcy od podpisania umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 5. Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania. 6. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów. 8. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia. 9. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 11. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę sprzedaży z wybranymi Dostawcami. Wzór umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Współpraca i komunikacja w trakcie przygotowania odpowiedzi 1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania RFP- 13325_2 - TER STEMPLE- Nazwa Firmy 2. Wszelkie pytania należy składać w Bazie Konkurencyjności lub drogą e-mailową na adres Łukasz.Szumowicz[at]adamed.com 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 jest: Łukasz Szumowicz [Łukasz.Szumowicz[at]adamed.com] Numer informacji: 2021-418-32790

Data dodania

2021-02-18