Dostawa systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Politechnika Wrocławska
50-370 Wroclaw
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
E-mail justyna.kulpa@pwr.edu.pl
WWW miniportal.uzp.gov.pl/

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej,
Przedmiot ten jest współfinansowany w ramach projektu: „Challenges in the design of selective activity-based probes for proteolytic enzymes”, Programie TEAM, będący Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4,4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Nr umowy TEAM/2017-4/32.
Zadanie nr 2 - systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej.
Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.2 do SIWZ - OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym o

Specyfikacja

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/113/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej justyna.kulpa@pwr.edu.pl
E-mail: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://przetargi.pwr.edu.pl/
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta musi składać się z:
2.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ (z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2.2. formularza ofertowego Wykonawcy – wypełniony z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik Nr 1 do SIWZ;
2.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 10 poniżej z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);
2.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej;
2.5. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanych odczynników – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.2 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – wypełniony z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio Załącznik nr 3.1-.3.2 do SIWZ OPZ.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1a / 1b uPzp.

LINK do SIWZ

http://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz (dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp tj:
1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. (dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
2.3.1 zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną dostawę systemu HPLC o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli A kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2) ppkt 2.3. niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
cd. warunków udziału
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2) odpowiednio ppkt 2.3 niniejszego rozdziału.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
1.1.1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
1.1.2. Zamawiający udostępnia JEDZ w oparciu o serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ (plik .zip).
1.1.3. Wykonawca na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/ korzysta z serwisu umożliwiającego wypełnienie JEDZ. W celu utworzenia elektronicznego JEDZ – Wykonawca postępuje zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie.
1.2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp – Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego i zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Dokumenty składane po otwarciu ofert:
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 uPzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności
3.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r poz. 716)
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
cd. Wykaz oświadczeń lub dokumentów
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.8. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 3.1 – 3.7 niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1-3.4 niniejszego rozdziału, składa:
5.1. dot. ppkt 3.1 – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp
5.2. dot. ppkt 3.2-3.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
5.2.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1 i 5.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 5.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 5.3 stosuje się.
5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 5.3 stosuje się.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Forma dokumentów:
7.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu MR, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
1. Jako odrębny Załącznik nr 2.1-2.2 do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z przepisem art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.1-.2.2 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/113/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej justyna.kulpa@pwr.edu.pl
E-mail: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Kod NUTS: PL514 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


09;00

2019-05-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


12;00

2019-05-16

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (skrócenie terminu realizacji) [T] / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta musi składać się z:
2.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ (z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
2.2. formularza ofertowego Wykonawcy – wypełniony z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik Nr 1 do SIWZ;
2.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 10 poniżej z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);
2.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej;
2.5. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanych odczynników – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.2 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – wypełniony z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio Załącznik nr 3.1-.3.2 do SIWZ OPZ.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1a / 1b uPzp.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 2a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań jw.
Warszawa
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 10/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172188-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-04-12