Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 
Tel. 32 359 19 25
E-mail dzp@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl/dostawa-urzadzen-laboratoryjnych-50

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych: redestylatora elektrycznego oraz
mikrowirówki zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A-B do niniejszego
ogłoszenia, zwanych dalej „urządzeniem”. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane,
pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji 2018 lub nowszy ), posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty
dopuszczające urządzenie do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.2)
Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia, dostawę, rozładunek i wniesienie
do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny.
3)
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV):
42910000-8-
Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji, 42931100-2-
Wirówki laboratoryjne i akcesoria.
4)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
Część A: redestylator elektryczny- 1 szt., Część B: mikrowirówka- 3 szt.
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje
maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
5)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający
wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez
Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Wpisanie znaków
towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia
wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami
„lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w ogłoszeniu jest
zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych
i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres
tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego urządzenia winny
mieścić się we wskazanych zakresach.

Specyfikacja

dzp.us.edu.pl/dostawa-urzadzen-laboratoryjnych-50

LINK do SIWZ

http://dzp.us.edu.pl/dostawa-urzadzen-laboratoryjnych-50

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Kalina Rożek , Małgorzata Wróblewska, Justyna Rutkowska-Zawada, Damian Ludwikowski:
tel.: 32 359 19 25
e-mail: dzp@us.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Część A: redestylator elektryczny- do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,
Część B: mikrowirówka- do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert


40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 

2019-07-26

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 

2019-07-26

Termin związania ofertą

30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100 %

Data dodania

2019-07-19