dostawa urządzeń laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
Wierzbowa 52,
Tel. +48 42 677 81 12
WWW bip.zwik.lodz.pl/przetarg/1349/fhz-281-32-2020-viii

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń laboratoryjnych:
Część 1: Mętnościomierz laboratoryjny – 2 szt.
Część 2: Trzystanowiskowy zestaw do filtracji próżniowej z pompą membranową – 1 szt.
Część 3: Spektrofotometr z termostatem – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z załącznikam

Specyfikacja

bip.zwik.lodz.pl/przetarg/1349/fhz-281-32-2020-viii

LINK do SIWZ

http://bip.zwik.lodz.pl/przetarg/1349/fhz-281-32-2020-viii

Załączniki do spec.

przetargi.zip

Wymagania

. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia, określonego w rozdziale I, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania
warunków udziału
w postępowaniu (jeśli zostały określone)
1) posiadania uprawnień do wykonywania
działalności/czynności określonej niniejszym
postępowaniem (jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oświadczenia w treści
odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ.
9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH (INNYCH NIŻ
WYMIENIONE W PKT 8), JAKIE MAJĄ DOSTARCZY WYKONAWCY LUB
ODESŁANIE DO ROZDZIAŁU/PUNKTU SIWZ ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE
DOTYCZĄCE TYCH OŚWIADCZEŃ/DOKUMENTÓW:
Informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć Wykonawcy są
zawarte w rozdziale IX SIWZ.

Osoba do kontaktu

OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
• w sprawach formalnych: Anna Szustowska-Kaleta, nr telefonu: +48 42 677 81 12,
nr faksu: +48 42 677 84 53, e-mail: akaleta@zwik.lodz.pl, w dni robocze tj. od poniedziałku
do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.
• w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Igor Mikinka, nr telefonu: 42 677 82 55
lub 605 121 370, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.

Wymagany termin realizacji zamówienia

W ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
Wierzbowa 52, do godz. 11 : 30

2020-08-06

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
Wierzbowa 52,

2020-08-06

Termin związania ofertą

60 dni od upływu terminu składania ofert

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena/Koszt X
100 %

Data dodania

2020-07-22

Ostatnia modyfikacja

2020-07-28