Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
40-055 KATOWICE
STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 15
Tel. 32 208 36 00
Fax. 32 208 35 68
E-mail dzadministracyjny@sum.edu.pl
WWW www.sum.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego Numer referencyjny: RZP/PN/68/211. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 pakietów:Pakiet nr 1 – Łaźnia wodna – 1 szt.Pakiet nr 2 – Wytrząsarka typu Vortex – 1 szt.Pakiet nr 3 – Cieplarka – 1 szt.Pakiet nr 4 – Mieszadło magnetyczne – 1 szt.Pakiet nr 5 – Wirówka – 1 szt.Pakiet nr 6 – Demineralizator wody – 1 szt.Pakiet nr 7 – Spektrofotometr – 1 szt.2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo – cenowej stanowiącej załączniki nr 2 do SWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załączniki nr 3.1-3.7 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy obejmującym projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).Łaźnia wodna – 1 szt. Część nr 1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. łaźni wodnej. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SWZ. Wytrząsarka typu Vortex – 1 szt. Część nr 2 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. wytrząsarki typu Vortex. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SWZ. Cieplarka – 1 szt. Część nr 3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. cieplarki. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.3 do SWZ. Mieszadło magnetyczne – 1 szt. Część nr 4 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. mieszadła magnetycznego. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.4 do SWZ. Wirówka – 1 szt. Część nr 5 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. wirówki laboratoryjnej. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.5 do SWZ. Demineralizator wody – 1 szt. Część nr 6 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. demineralizatora wody. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SWZ. Spektrofotometr – 1 szt. Część nr 7 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. spektrofotometru. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SWZ.****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie TED nr 2021/S 179-466039 z dnia 2021-09-15: Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: VI.4.3Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołańZamiast: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest (c.d. w sekcji ****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie TED nr 2021/S 186-482677 z dnia 2021-09-24: Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuZamiast: Data: 13/10/2021Czas lokalny: 08:00Powinno być: Data: 14/10/2021Czas lokalny: 08:00Numer sekcji: IV.2.6Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąZamiast: Data: 10/01/2022Powinno być: Data: 11/01/2022Numer sekcji: IV.2.7Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarciaZamiast: Data: 12/10/2021Czas lokalny: 08:30Powinno być: Data: 14/10/2021Czas lokalny: 08:30

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=sum.eb2b.c...

LINK do SIWZ

http://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html

CPV

38.00.00.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE ustala żadnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunku.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunku.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Osoba do kontaktu

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH 000289035 Poniatowskiego 15 Katowice 40-055 +48 322083547 dzp@sum.edu.pl +48 322083568 www.sum.edu.pl www.sum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 56

Miejsce i termin składania ofert2021-10-14

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sum.eb2b.com.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://sum.eb2b.com.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 08:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 2022-01-11

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2021/S 173-451027
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
E-mail:
dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
www.sum.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://sum.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://sum.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego
Numer referencyjny: RZP/PN/68/21

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 pakietów:
Pakiet nr 1 – Łaźnia wodna – 1 szt.
Pakiet nr 2 – Wytrząsarka typu Vortex – 1 szt.
Pakiet nr 3 – Cieplarka – 1 szt.
Pakiet nr 4 – Mieszadło magnetyczne – 1 szt.
Pakiet nr 5 – Wirówka – 1 szt.
Pakiet nr 6 – Demineralizator wody – 1 szt.
Pakiet nr 7 – Spektrofotometr – 1 szt.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo – cenowej stanowiącej załączniki nr 2 do SWZ oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załączniki nr 3.1-3.7 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy obejmującym projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łaźnia wodna – 1 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. łaźni wodnej.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wytrząsarka typu Vortex – 1 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. wytrząsarki typu Vortex.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cieplarka – 1 szt.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. cieplarki.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mieszadło magnetyczne – 1 szt.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. mieszadła magnetycznego.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wirówka – 1 szt.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. wirówki laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Demineralizator wody – 1 szt.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. demineralizatora wody.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrofotometr – 1 szt.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 szt. spektrofotometru.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3.6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE ustala żadnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie za pośrednictwem platformy zakupowej
https://sum.eb2b.com.pl


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający NIE przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 109 ust. 1 Pzp.
3. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisydziału VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone wdziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miałinteres w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacjiuprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się doPrezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— NIE zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jegouiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tegoterminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargistosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,jeżeli przepisy Pzp NIE stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczeniaIzby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść TAKże Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może TAKże przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.– Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
173
2021
Następna aktualizacja:
08/09/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2021-09-24

Ostatnia modyfikacja

2021-09-24