Dostawa (WC): Odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków
Warszawska 24
E-mail witold.zukowski@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&lang=pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa (WC): Odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Materiały laboratoryjne
Probówki typu "eppendorf", niesterylne, 5 mL, 250 szt
Zadanie 2. Materiały laboratoryjne
Pojemnik PP, 120 mL, zamykany, 200 szt.
Zadanie 3. Materiały laboratoryjne
Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa, 2 mL, 200 szt
Zadanie 4. Materiały laboratoryjne
Filtr strzykawkowy, membrana PTFE (zielony), 25 mm/0,2 um, 200 szt
Zadanie 5. Drobne wyposażenie laboratoryjne
Termoanemometr testo 405i, 2 szt
Zadanie 6. Odczynniki

1. Bis(cyklopentadienylo)nikiel(II), cz.d.a, 10 g
2. Acetylooctan niklu(II), cz.d.a, 200 g
3. Glikol polietylenowy 400, cz., 1 L
4. Etylenodiamina, ≥99%, 1 L
5. Tiomocznik, ≥99%, 100 g
6. Podfosforyn sodu monohydrat, ≥99%, 500 g
7. Borowodorek sodu, ≥98%, 500 g
8. Roztwór formaldehydu, 37% z 10-15% metanolu, cz., 1 L
9. Winian sodowo-potasowy tetrahydrat, ≥99%, 500 g
10. (3-aminopropylo)trietoksysilan, ≥98%, 100 ml
11. Tetraetoksysilan, ≥98%, 1 L
12. Tetrachlorek krzemu, ≥99%, 100 g
13. Metakrzemian sodu, cz.d.a., 1 kg
14. Chlorek tytanu(IV), ≥99%, 200 g
15. Izopropionian tytanu(IV), ≥97%, 1 L
16. Błękit metylenowy, cz.d.a., 25 g
17. Wodorofosforan potasu, ≥98%, 500 g
18. Octan sodu, ≥99%, 250 g
19. Wodorowęglan amonu, cz., 1 kg
20. Siarczan amonu, ≥99%, 1 kg
21. Wodorowęglan potasu, ≥99%, 500 g
22. Azotan(V) ołowiu(II), ≥99%, 100 g
23. Chlorek cyny(II) dwuwodny, ≥98%, 100 g
24. Chlorek palladu(II), ≥99%, 1 g
25. Chlorek niklu(II) heksahydrat, ≥98%, 250 g
26. Chlorek miedzi(II) dwuwodny, ≥99%, 250 g
27. Chlorek kobaltu (II) heksahydrat, ≥98%, 100 g
28. Chlorek żelaza(III) heksahydrat, ≥99%, 250 g
29. Chlorek żelaza(II) tetrahydrat, ≥98%, 250 g
30. Chlorek chromu(III) heksahydrat, ≥98%, 100 g
31. Roztwór kwasu fluorowodorowego, 48%, cz., 1 L
32. Fluorek amonu, ≥98%, 250 g
33. Heksakarbonylek chromu(0), ≥98%, 10 g
34. Acetylooctan chromu(III), ≥97%, 100 g
35. Acetylooctan wanadu(III), ≥97%, 10 g
36. Kwas mrówkowy, ≥ 99.0 %, 2,5 L

Specyfikacja

www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&lang=pl

LINK do SIWZ

http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=23&lang=pl

Załączniki do spec.

przetargi.zip

CPV

kod CPV 33696300-8, 38437000-7

Osoba do kontaktu

Wszelkich informacji udziela:
Prof. dr hab. inż. Witold Żukowski, witold.zukowski@pk.edu.pl
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: wrzesień/październik 2020

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków
Warszawska 24 do godz. 23.59

2020-09-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium :

Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100%

cena - max 100%

ZASADY OCENY KRYTERIUM – CENA
W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Liczba punktów= (Cmin/Cof)*100*waga

Gdzie poszczególne elementy oznaczają:
Cof- CENA podana w ofercie
Cmin – najniższa CENA spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert


Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę zgodną z opisem spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz uzyska najniższą cenę.

Uwagi

Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach „Oferta Cenowa” i „Wykaz oferowanych produktów” i przekazać drogą elektroniczną
e-mail witold.zukowski@pk.edu.pl, oferta ważna do dnia 22.09.2020 do godz. 23.59

Data dodania

2020-09-14