Dostawa wyrobów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 Łódź
Stefana Żeromskiego 116
Tel. (42) 631-95-92
WWW zp.p.lodz.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa wyrobów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wyrobów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego oraz związków chemicznych dla potrzeb projektu badawczego "Nowatorskie nanonośniki polimerowe jako transportery radioizotopów do teranostyki onkologicznej" realizowanego w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego oraz związków chemicznych dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 116 w ilościach i asortymencie wymienionym w „Arkuszu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia i pogrupowanych w 6 pakietach:

- Pakiet nr 1 - niestandardowych oligopeptydów

- Pakiet nr 2 - sprzętu do pomiaru pH

- Pakiet nr 3 - polimerów specjalistycznych

- Pakiet nr 4 - materiałów do oczyszczania

- Pakiet nr 5 - materiałów laboratoryjnych

- Pakiet nr 6 - filtrów strzykawkowych

Specyfikacja

https://zp.p.lodz.pl/

LINK do SIWZ

http://zp.p.lodz.pl/

CPV

38.00.00.00-5 - sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33.79.30.00-5 - laboratoryjne wyroby szklane

33.14.13.10-6 – strzykawki

24.00.00.00-4 – produkty chemiczne

Wymagania

Zamawiający nie konkretyzuje warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 Łódź
Stefana Żeromskiego 116, godz. 10:30

2020-08-04

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Oferty rozpatrywane będą oceniane na podstawie kryterium:

Cena brutto oferty (A) – 100 %

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w sekcji B „Formularza ofertowego” – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Punkty przyznane za kryterium cena ( A ) będą wyliczone wg wzoru:

A=× 100

amin - najniższa cena spośród ofert rozpatrywanych w danej części;

a - cena oferty badanej rozpatrywanej w danej części

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Uwagi

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:

Sekcja ds. Zamówień Publicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

ul. Stefanowskiego 12/16, 90 – 924 Łódź

budynek A8 – Instytut Technologii Polimerów i Barwników, pokój 407.

Sekcja ds. Zamówień Publicznych przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 900 – 1500 złożone bezpośrednio w Sekcji lub przesłane drogą pocztową.

2. Termin złożenia oferty: do dnia 04.08.2020 r. do godziny 10:30

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekcji ds. Zamówień Publicznych.

3. Oferty należy składać:

1) osobiście,

2) za pośrednictwem posłańca,

3) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041).

Liczy się data doręczenia, a nie stempla pocztowego.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2) złożenie oferty w innym miejscu niż określonym w pkt 1 rozdziału,

3) złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w Rozdziale 11, pkt 9 (uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy).

5. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała badaniu i ocenie ofert

Data dodania

2020-07-28