Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
00-818 Warszawa
ul. Twarda 51/55
Tel. +48 226978850
Fax. +48 226206225
E-mail lukas@twarda.pan.pl
WWW www.paleo.pan.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową FE-SEM wraz z wyposażeniem dla Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 wraz z jego instalacją w wybranym przez zamawiającego pomieszczeniu, przeprowadzeniem testów poprawności instalacji i funkcjonowania oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Twarda 51/55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-818
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Łukaszenko
E-mail: lukas@twarda.pan.pl
Tel.: +48 226978850
Faks: +48 226206225Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.paleo.pan.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.paleo.pan.pl
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie – piętnaście tysięcy złotych).

CPV

38511000-0: Mikroskopy elektronowe

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 2 dostawy mikroskopów elektronowych z podaniem przedmiotu dostaw, dat i wartości oraz odbiorców dostaw oraz załącza dokument lub dokumenty potwierdzające, że wymienione powyżej dostawy zostały wykonane należycie);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimum 2 dostawy mikroskopów elektronowych do jednostek naukowych lub badawczych, o wartości co najmniej 1 500 000 PLN każda.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale II SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego: (www.paleo.pan.pl).
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ. Zamawiający żąda

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Twarda 51/55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-818
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Łukaszenko
E-mail: lukas@twarda.pan.pl
Tel.: +48 226978850
Faks: +48 226206225Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.paleo.pan.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.paleo.pan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
00-818 Warszawa
ul. Twarda 51/55

2020-08-18

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
00-818 Warszawa
ul. Twarda 51/55

2020-08-18

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Cena

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie – piętnaście tysięcy złotych).
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/07/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322834-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-07-10