Dostawa zestawów odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
85-168 Bydgoszcz
Ujejskiego 75
Tel. +48 5236-55-495
Fax. +48 5236-55-752
E-mail przetargi@biziel.pl
WWW www.biziel.umk.pl

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

bydgoski + Bydgoszcz

Treść zamówienia

Dostawa zestawów odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników do rutynowej, molekularnej diagnostyki chorób alergicznych opartej o całkowite IgE, ekstrakty alergenowe oraz rekombinowane i natywne komponenty alergenowe w jednym teście.

Oryginalna treść ogłoszenia


11/07/2018    S131    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.


Polska-Bydgoszcz: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 131-298475
Ogłoszenie o zamówieniu
DostawyLegal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresySzpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Ściesiński – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
Tel.: +48 5236-55-495
E-mail: przetargi@biziel.pl
Faks: +48 5236-55-752
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.biziel.umk.plI.2)Informacja o zamówieniu wspólnymI.3)KomunikacjaDostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.biziel.umk.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejPodmiot prawa publicznegoI.5)Główny przedmiot działalnościZdrowie
Sekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów odczynników do rutynowej, molekularnej diagnostyki chorób alergicznych opartej o całkowite IgE Numer referencyjny: NZZ/30/P/18II.1.2)Główny kod CPV33696500II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawyII.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników do rutynowej, molekularnej diagnostyki chorób alergicznych opartej o całkowite IgE, ekstrakty alergenowe oraz rekombinowane i natywne komponenty alergenowe w jednym teście. II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.1)Nazwa:II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPVII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL613Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych – Pracownia Immunologiczna w siedzibie Zamawiającego. II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników do rutynowej, molekularnej diagnostyki chorób alergicznych opartej o całkowite IgE, ekstrakty alergenowe oraz rekombinowane i natywne komponenty alergenowe w jednym teście. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 30Kryterium jakości - Nazwa: Termin załatwienia reklamacji / Waga: 10Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 24Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznychII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy w Kancelarii Szpitala lok.nr 46A w terminie określonym w sekcji IV. 2.2. 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że posiada środki finansowe w banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub zdolność kredytową na kwotę w PLN (polskich złotych) nie mniejszą niż: 50 000,00. 
Uwaga: 
Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. Na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w takiej sytuacji, będzie dokonywał przeliczeń według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartości przeliczenie będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty: 
1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które Wykonawca musi załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że JEDZ składany jest w formie elektronicznej i w sposób określony w SIWZ – Rozdział XII: 
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Uwaga. 
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu wystarczy ogólne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tychże warunków poprzez wypełnienia JEDZ-a w części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt. ά – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Zamawiający nie wymaga wypełnienia pozostałych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu tj. pkt. A, B, C, D części IV dokumentu. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów. 
1.2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów. 
1.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
1.4. wypełniony i podpisany załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 2A do SIWZ. III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego. 
Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 
2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 
2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 
2.5. informacje banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z produktów kredytowych, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu dysponuje Wykonawca na dzień wydania informacji. 
2.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: 
a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), tzn.: deklarację zgodności i/lub certyfikat CE (w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający będzie miał prawo wezwać Wykonawcę do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatu zgodności) – wzór określony w załączniku nr 6 do SIWZ. 
b) aktualne materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia: np. opisy, prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty, umożliwiające potwierdzenie zgodności parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. 
W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w SIWZ: Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1. – 2.4. 
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert: 
3.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Uwaga: 
Proszę nie składać wraz z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdział III pkt. 2 i 3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 Wykonawca składa tylko na wezwanie zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć w terminie tam wskazanym. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

4. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie. 
4.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 
4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty o których mowa w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1-2.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia. 
4.6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia. 
4.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
4.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 
5. Informacja dotycząca Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ: 
a) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
b) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 5 ppkt. 5.1 stosuje się odpowiednio. 
6. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

6.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ - Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 składa dokument, o którym mowa w SIWZ - Rozdział III pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów o do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ppkt 7.1. 
7.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę: 1 200,00 PLN. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. 2017 r. 1579 z późn. zm.). 
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialoguIV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznejIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nieIV.2)Informacje administracyjneIV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 16/08/2018Czas lokalny: 08:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 16/08/2018Czas lokalny: 09:00Miejsce: 

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Magdalena Żbikowska-Gotz – Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, tel. nr +48 523655511; 
b) Przemysław Ściesiński – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Tel. nr: +48 523655495 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: wszyscy zainteresowani. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychVI.3)Informacje dodatkowe:

I. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy: 
1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Pzp, na zasadach określonych w tym przepisie; 
2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż określone w niniejszej umowie i ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie; 
3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż określone w niniejszej umowie i ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy; 
4) wymiany (uzupełnienia) elementów składowych urządzenia będącego przedmiotem najmu/przedmiotu najmu w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany (udoskonalony), z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego zastosowania oraz nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu; 
5) wymiany przedmiotu najmu na inny o nie gorszych parametrach i zakresie zastosowania w przypadku wystąpienia wady przedmiotu najmu, w sytuacji gdy zastąpienie przedmiotu najmu takim samy przedmiotem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zajdą inne uzasadnione okoliczności oraz jeżeli nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu. 
II. Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy. 
III. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. SIWZ jest dostępna w formie elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert włącznie. 
2. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego –www.biziel.umk.pl. VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneVI.4.3)Składanie odwołańVI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:06/07/2018

Specyfikacja

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Ściesiński – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
Tel.: +48 5236-55-495
E-mail: przetargi@biziel.pl
Faks: +48 5236-55-752
Kod NUTS: PL613 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.biziel.umk.pl
I. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Pzp, na zasadach określonych w tym przepisie;
2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż określone w niniejszej umowie i ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie;
3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż określone w niniejszej umowie i ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy;
4) wymiany (uzupełnienia) elementów składowych urządzenia będącego przedmiotem najmu/przedmiotu najmu w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany (udoskonalony), z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego zastosowania oraz nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu;
5) wymiany przedmiotu najmu na inny o nie gorszych parametrach i zakresie zastosowania w przypadku wystąpienia wady przedmiotu najmu, w sytuacji gdy zastąpienie przedmiotu najmu takim samy przedmiotem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zajdą inne uzasadnione okoliczności oraz jeżeli nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu.
II. Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy.
III. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. SIWZ jest dostępna w formie elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert włącznie.
2. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego –www.biziel.umk.pl.

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że posiada środki finansowe w banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub zdolność kredytową na kwotę w PLN (polskich złotych) nie mniejszą niż: 50 000,00.
Uwaga:
Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. Na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w takiej sytuacji, będzie dokonywał przeliczeń według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartości przeliczenie będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:
1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które Wykonawca musi załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że JEDZ składany jest w formie elektronicznej i w sposób określony w SIWZ – Rozdział XII:
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.
Uwaga.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu wystarczy ogólne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tychże warunków poprzez wypełnienia JEDZ-a w części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt. ά – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Zamawiający nie wymaga wypełnienia pozostałych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu tj. pkt. A, B, C, D części IV dokumentu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.
1.2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli Wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.
1.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
1.4. wypełniony i podpisany załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 2A do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego.
Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
2.5. informacje banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z produktów kredytowych, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu dysponuje Wykonawca na dzień wydania informacji.
2.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:
a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), tzn.: deklarację zgodności i/lub certyfikat CE (w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający będzie miał prawo wezwać Wykonawcę do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatu zgodności) – wzór określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
b) aktualne materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia: np. opisy, prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty, umożliwiające potwierdzenie zgodności parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w SIWZ: Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1. – 2.4.
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert:
3.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga:
Proszę nie składać wraz z ofertą dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdział III pkt. 2 i 3. Dokumenty wymienione w pkt. 2 Wykonawca składa tylko na wezwanie zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć w terminie tam wskazanym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
4. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.
4.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.
4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty o których mowa w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1-2.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia.
4.6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.
4.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu.
5. Informacja dotycząca Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:
a) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 5 ppkt. 5.1 stosuje się odpowiednio.
6. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
6.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ - Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 składa dokument, o którym mowa w SIWZ - Rozdział III pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów o do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ppkt 7.1.
7.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę: 1 200,00 PLN.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. 2017 r. 1579 z późn. zm.).
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Ściesiński – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
Tel.: +48 5236-55-495
E-mail: przetargi@biziel.pl
Faks: +48 5236-55-752
Kod NUTS: PL613 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.biziel.umk.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
85-168 Bydgoszcz
Ujejskiego 75 godz 08:00

2018-08-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
85-168 Bydgoszcz
Ujejskiego 75 godz 09:00

2018-08-16

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin załatwienia reklamacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
I. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Pzp, na zasadach określonych w tym przepisie;
2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż określone w niniejszej umowie i ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie;
3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem dostawy produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż określone w niniejszej umowie i ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy;
4) wymiany (uzupełnienia) elementów składowych urządzenia będącego przedmiotem najmu/przedmiotu najmu w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany (udoskonalony), z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego zastosowania oraz nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu;
5) wymiany przedmiotu najmu na inny o nie gorszych parametrach i zakresie zastosowania w przypadku wystąpienia wady przedmiotu najmu, w sytuacji gdy zastąpienie przedmiotu najmu takim samy przedmiotem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zajdą inne uzasadnione okoliczności oraz jeżeli nie spowoduje to podwyższenia ceny najmu.
II. Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego przedmiotem dostawy.
III. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. SIWZ jest dostępna w formie elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia składania ofert włącznie.
2. SIWZ można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego –www.biziel.umk.pl.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/07/2018
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298475-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2018-07-11