Dostawa zestawu do analizy termicznej związków chemicznych składającego się z termowagi (TG) oraz kalorymetru DSC

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
61-701 Poznań
ul. Fredry 10
Tel. +48 618546000
E-mail dzp@ump.edu.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa zestawu do analizy termicznej związków chemicznych składającego się z termowagi (TG) oraz kalorymetru DSC

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawu do analizy termicznej związków chemicznych składającego się z termowagi (TG) oraz kalorymetru DSC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

Specyfikacja

platformazakupowa.pl/pn/ump

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/pn/ump

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38410000-2: Przyrządy pomiarowe

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych: Barbara Głowacka
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Tel.: +48 618546000Adresy internetowe:
Główny adres: www.ump.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


09;00

2020-10-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


09;15

2020-10-16

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. II. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. III. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN. IV. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał dokumentów, zgodnie z pkt 8.3 SIWZ. V. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 8.6 SIWZ. VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 00-676Państwo: PolskaVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 00-676Państwo: PolskaVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/09/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429417-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-09-14