dostawy szkła i akcesoriów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4912

Województwo

łódzkie

Powiat

pabianicki

Treść zamówienia

dostawy szkła i akcesoriów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 20/2020/GRUIT z dnia 11.09.2020 r. dotyczące dostawy szkła i akcesoriów laboratoryjnych

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4912

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4912

Załączniki do spec.

zapytanie ofertowe_20_2020_GRUIT.pdf

Wymagania

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub
w przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju.

Osoba do kontaktu

Monika Stojan

tel.: 501 085 658

e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

2020-09

Miejsce i termin składania ofert

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11 , godz. 12:00

2020-09-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Data dodania

2020-09-14