Dotyczy dostawy odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA
32-600 Oświęcim
Chemików 1
Tel. 511970329
E-mail joanna.ortyl@photohitech.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142294

Województwo

małopolskie

Powiat

oświęcimski

Lokalizacje

małopolskie / krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dotyczy dostawy odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych - odczynniki chemiczne W ramach Projektu: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOCHEM; Konkurs 3/1.2/2015
Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych:
LP. Nazwa towaru 
wraz z określoną minimalną 
czystością odczynnika
CAS Ilość 
1 Tributyl(thiophen-2-yl)stannane, 95%, CAS 54663-78-4 25 ml
2 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 95%, 10g CAS 18511-71-2 10g
3 Tetrabutylammonium hydroxide, 40% in water, CAS 2052-49-5 100ml
4 Ammonium Thiocyanate, 97%, 1762-95-4 100 g
5 Dichloro(p-cymene)ruthenium(II)dimer, 97%, CAS 52462-29-0 15g
6 2,2'-Dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 97%, CAS 6813-38-3 15g
7 4-Amino-2-bromopyridine, 97%, CAS 7598-35-8 25g
8 9-(Chloromethyl)anthracene, 95%, CAS 24463-19-2 1g
9 Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate, 95%, CAS 76469-88-0 1g
10 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, 97%, CAS 12150-46-8 5g
11 Benzoyl cyanide, 95%, CAS 613-90-1 10g
12 Perfluoro-tert-butanol, 97%, CAS 2378-02-1 25g
13 Lithium hydroxide, 97%, CAS 1310-65-2 100g
14 2-Ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 97%, CAS 380430-53-5 5g
15 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%, CAS 4334-87-6 5g
16 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%, CAS 4334-88-7 5g
Pozostałe wymagania: 
a) termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 dni roboczych od dnia zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie wyłonionej najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b) Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych. 
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Opis: Dostawa odczynników chemicznych:
LP. Nazwa towaru 
wraz z określoną minimalną 
czystością odczynnika
CAS Ilość 
1 Tributyl(thiophen-2-yl)stannane, 95%, CAS 54663-78-4 25 ml
2 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 95%, 10g CAS 18511-71-2 10g
3 Tetrabutylammonium hydroxide, 40% in water, CAS 2052-49-5 100ml
4 Ammonium Thiocyanate, 97%, 1762-95-4 100 g
5 Dichloro(p-cymene)ruthenium(II)dimer, 97%, CAS 52462-29-0 15g
6 2,2'-Dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 97%, CAS 6813-38-3 15g
7 4-Amino-2-bromopyridine, 97%, CAS 7598-35-8 25g
8 9-(Chloromethyl)anthracene, 95%, CAS 24463-19-2 1g
9 Methyl 4-(cyanomethyl)benzoate, 95%, CAS 76469-88-0 1g
10 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, 97%, CAS 12150-46-8 5g
11 Benzoyl cyanide, 95%, CAS 613-90-1 10g
12 Perfluoro-tert-butanol, 97%, CAS 2378-02-1 25g
13 Lithium hydroxide, 97%, CAS 1310-65-2 100g
14 2-Ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 97%, CAS 380430-53-5 5g
15 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%, CAS 4334-87-6 5g
16 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%, CAS 4334-88-7 5g
Pozostałe wymagania: 
a) termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 14 dni roboczych od dnia zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie wyłonionej najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b) Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych. 
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142294

Załączniki do spec.

Zalacznik nr 4.pdf
Zalacnzik 3.pdf
Zalacznik 2.pdf
Zalacznik 1.pdf
Zapytanie ofertowe 24-2018.pdf

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

1. FORMULARZ OFERTY na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
2. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym zawierające potwierdzenie kompletności oferty zgodne ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 3.
3. OŚWIADCZENIE o braku powiązań zgodne ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 4.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
-uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
-obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
-zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy,
-udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą,
-udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego za mówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.: przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,
-otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie że wybrana przez komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty a jedynie do zaproszenia dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy na podstawie której zostanie udzielone dane zamówienia. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zmawiającego niż określone w ofercie.
1. FORMULARZ OFERTY na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
2. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym zawierające potwierdzenie kompletności oferty zgodne ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 3.
3. OŚWIADCZENIE o braku powiązań zgodne ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 4.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: joanna.ortyl@photohitech.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Ortyl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 511970329

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych zrealizowana przez Wykonawcę w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zmawiającego co jest tożsame z powiadomieniem o wybraniu najkorzystniejszej oferty na podstawie wiadomości e-mail skierowanej do wyłonionego Oferenta.

Miejsce i termin składania ofert


na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com

2018-10-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cenę zakupu netto (w PLN) za 1 kilogram produktu – 100%
UWAGA: Przy czym ilość oferowanego produktu musi wynosić 25 kilogramów lub 30 kilogramów.
Zmawiający oceni i porówna tylko te oferty które spełniają Warunki udziału w postępowaniu wskazane w sekcji numer 7. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji technicznych o oferowanym urządzeniu, które muszą być zgodne lub wykazywać parametry techniczne lepsze w porównaniu z wymaganiami zawartymi w załączniku numer 1.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Max. ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
CENA zakupu netto (w PLN) za 1 kilogram produktu 100% 100 punktów
Całkowita ilość punktów będzie stanowić suma punktów za poszczególne kryteria.
ZASADY OCENY KRYTERIUM – CENA
W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Ci(CEANA) = [Cmin/Ci]•Max(CENA)
Gdzie poszczególne elementy oznaczają:
Ci(CEANA) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i-ta” za kryterium CENA
Cmin – najniższa CENA spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (wyjaśnienie: cena odnosi się do ceny 1 kg produktu, albowiem dopuszczone są do ofertowania opakowanie 25 kg lub 30 kg, maksymalnie zostanie zakupione 30 kg produktu)
Ci – cena oferty „i-tej” (wyjaśnienie: cena odnosi się do ceny 1 kg produktu, albowiem dopuszczone są do ofertowania opakowanie 25 kg lub 30 kg, maksymalnie zostanie zakupione 30 kg produktu)
Max(CENA) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium CENA
Najwyżej oceniona zostanie oferta dla której obliczona suma punktów za poszczególne kryteria będzie najwyższa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferty takie zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photohitech.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 24/2018”.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia18-10-2018 roku do godziny 23:59. Osobą odpowiedzialną do kontaktu jest Joanna Ortyl, prezes zarządu Photo HiTech sp. z o.o.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-10-10