Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 Łódź
Stefana Żeromskiego 116
Tel. (42) 631-95-92
Fax. (42) 631-28-69
E-mail akademia.budownictwa@p.lodz.pl , magdalena.sofijska@p.lodz.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255917

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

"Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa."

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań w ramach projektu ,,Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze w ramach umowy o dofinansowanie projektu POIR.04.01.02-00-0060/17
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów zużywalnych - „Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa” na potrzeby realizacji projektu ,,Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze w ramach umowy o dofinansowanie projektu POIR.04.01.02-00-0060/17.
Zamówienie jest udzielone w częściach od 1 do 5
Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów zużywalnych - „Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa” na potrzeby realizacji projektu ,,Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego”.
Ogłoszenie zostało podzielone na 5 części:
Część 1 Drobny sprzęt laboratoryjny – spektofotometr
Część 2 Drobny sprzęt laboratoryjny – sprzęt pomocniczy
Część 3 drobny sprzęt laboratoryjny – chromatografia gazowa
Część 4 drobny sprzęt laboratoryjny – dozowanie i filtracja
Część 5 drobny sprzęt laboratoryjny – inne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na konkretne pozycje w ramach poszczególnych części.
W każdej części zamówienia zostanie wyłoniony jeden wykonawca.
Opis przedmiotu, parametry jakie powinny zostać spełnione oraz planowana do zakupu ilość znajdują się w ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK nr 9 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA - pełny tekst
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów zużywalnych - „Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa” na potrzeby realizacji projektu ,,Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego”. W ramach zakupów Zamawiający zamierza zakupić: spektofotometr, tlenomierz, wagi analityczne, pompki próżniowe, zestaw do kalibracji mętnościomierza, mieszadła wielostanowiskowe do koagulacji oraz materiały eksploatacyjne i zużywalne podczas prowadzonych prób i badań.
Opis przedmiotu, parametry jakie powinny zostać spełnione oraz planowana do zakupu ilość znajdują się w ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK nr 9 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA - pełny tekst
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255917

Załączniki do spec.

Zalacznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo-cenowa - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"
Zalacznik nr 4 - oswiadczenie o stanie prawnym - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"
Zalacznik nr 9 - Zapytanie ofertowe - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny - pelny tekst.doc"
Zalacznik nr 3 - oswiadczenie o spelnieniu warunkow - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"
Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o braku powiazan - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"
Zalacznik nr 5 - oswiadczenie rodo - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"
Zalacznik nr 8 - protokol odbioru - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"
Zalacznik nr 7 - wzor umowy - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.pdf"
Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy - ZO - Drobny sprzet laboratoryjny.doc"

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Dokumenty składające się na ofertę, wymagane przy złożeniu oferty:
1. Uzupełniony i podpisany Formularz oferty – Załącznik nr 1;
2. Uzupełniony i podpisana specyfikacja asortymentowo-cenowej – Załącznik nr 2
3. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 3
4. Uzupełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, - Załącznik nr 4
5. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, - Załącznik nr 5
6. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6
7. Zaakceptowany wzór umowy– Załącznik nr 7
8. aktualny odpis z KRS lub odpis z CEIDG
Warunki zmiany umowy zostały określone w zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 9) w punkcie 4, podpunkt 8.
Dokumenty składające się na ofertę, wymagane przy złożeniu oferty:
1. Uzupełniony i podpisany Formularz oferty – Załącznik nr 1;
2. Uzupełniony i podpisana specyfikacja asortymentowo-cenowej – Załącznik nr 2
3. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 3
4. Uzupełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, - Załącznik nr 4
5. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, - Załącznik nr 5
6. Uzupełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6
7. Zaakceptowany wzór umowy– Załącznik nr 7
8. aktualny odpis z KRS lub odpis z CEIDG

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: akademia.budownictwa@p.lodz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Magdalena Sofijska, magdalena.sofijska@p.lodz.pl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (42) 631-95-92

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie, o którym mowa w zapytaniu ofertowym - Załącznik nr 9, punkt 9, podpunkt 1.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, akademia.budownictwa@p.lodz.pl
90-924 Łódź
al. Politechniki 6, Budynek B7, pokój nr 226

2020-08-11

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Cena - 60%
- Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 60.
- Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.
- Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C = CN/CO * 60
Gdzie:
C = oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN = oznacza cenę brutto najtańszej z ofert
CO = oznacza cenę brutto ocenianej oferty
2 Termin realizacji zamówienia – 40%
- Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 40,
- Termin realizacji zamówienia oznacza się literą T,
- Każdej ofercie zostaną przyznane punkty wg poniższego algorytmu :
• Dostawa zamówienia do 20 dni od dnia podpisania umowy = 40 punktów,
• Dostawa zamówienia do 25 dni od dnia podpisania umowy = 25 punktów,
• Dostawa zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy = 15 punktów,
• Dostawa zamówienia do 35 dni od dnia podpisania umowy = 10 punktów,
• Dostawa zamówienia do 40 dni od dnia podpisania umowy = 0 punktów.,
3. Liczbę punktów przyznanych ofercie oznacza się literą "Z"
4. Liczbę punktów przyznanych ofercie otrzymuje się sumując ilość punków w kategorii "Cena" oraz "Termin realizacji zamówienia" i wylicza wg wzoru: "Z=C+T"
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-28