laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Data ważności ogłoszenia: 
21.09.2020
Nazwa firmy: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Adres email : 
0
Adres : 
Opole

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Wysiłek fizyczny.
Kontakt z materiałem zakaźnym.
Kontakt z klientem w punkcie przyjęcia próbek i z audytorem zewnętrznym podczas auditu przeprowadzanego przez jednostkę akredytującą.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt laboratoryjny
Lokalizacja biura -parter
Bariery architektoniczne:
 • konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej
szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet
 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie badań mikrobiologicznych żywności i próbek środowiskowych według ustalonych akredytowanych i nieakredytowanych metodyk badawczych, przy użyciu wyposażenia pomiarowego w celu uzyskania wiarygodnych wyników badań.
 • Obsługiwanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i warunków środowiskowych w celu uzyskania prawidłowych warunków do przeprowadzenia badań zgodnie z metodykami badawczymi.
 • Prowadzenie zapisów dotyczących badań i sterowania jakością badań.
 • Utrzymywanie stanowisk pracy i wyposażenia pomiarowego w stałej gotowości do wykonania pracy.
 • Wykonywanie badań kontrolnych wewnętrznych i w ramach międzylaboratoryjnych badań biegłości w celu udowodnienia swoich kompetencji.
 • Prowadzenie gospodarki odpadami po badaniach mikrobiologicznych.
 • Poddawanie się szkoleniom merytorycznym oraz z zakresu systemu zarządzania jakością.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, analityki medycznej lub pokrewne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Odporność na stres
 • Dobra sprawność fizyczna i psychiczna

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45 - 836 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, kontakt: 77- 5417200
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wiw.opole.pl Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art . 6 ust . 1 lit .c RODO.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną z niszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania
rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje: 775417209, 775417189