miernik do układu Ga-In-Li

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
30-059 Kraków 
Reymonta 25
Tel. 12-2952801
Fax. 12-2952804
E-mail office@imim.pl
WWW www.imim.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

miernik do układu Ga-In-Li.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup towaru: miernik do układu Ga-In-Li.
Zakup towaru jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją Projektu „nr WND-
POWR.03.02.00-00-IO43/16 Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z
zakresu nauk o materiałach
z wykładowym językiem angielskim, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Multimetr o rozdzielczości 6 1⁄2 cyfry
11 funkcji pomiarowych
Dwuliniowy wyświetlacz
Interfejs USB 2.0 TMC
Możliwość użycia komend SCPI
Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie danych z przyrządu do aplikacji Word lub
Excel
Kabel USB, kabel zasilający oraz przewody pomiaroweWbudowane funkcje matematyczne
Pomiary sygnałów stałych (DC), zmiennych (AC), rezystancji, test ciągłości, test diody,
temperatury (przy wykorzystaniu termopar), częstotliwości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

Specyfikacja

www.imim.pl/przetargi/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://www.imim.pl/przetargi/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

ogłoszenie

Wymagania

Oferta powinna:
1. posiadać datę sporządzenia;
2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP;
3. określać całkowitą cenę brutto towaru łącznie z kosztami transportu, ewentualnymi
kosztami dodatkowymi, opłatami celnymi i innymi kosztami związanymi bezpośrednio
z przedmiotem zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu

Dodatkowych informacji udziela Miłosz Zabrocki pod numerem telefonu: +48 530 947 860
oraz pod adresem email: m.zabrocki@imim.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
30-059 Kraków 
Reymonta 25 do godziny 12:00

2019-04-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
30-059 Kraków 
Reymonta 25

2019-04-16

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 100%

Uwagi

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
m.zabrocki@imim.pl, faksem na nr : +48 12 2952804, za pośrednictwem poczty, kuriera
lub też dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia
16.04.2019 roku do godziny 12:00

Data dodania

2019-04-02