Mieszalnik Laboratoryjny

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Decco S.A.
04-611 Warszawa
V Poprzeczna 15
Tel. 695 550 544
Fax. (22) 815 69 27
E-mail projekty@decco.eu
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16660

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Lokalizacje

podlaskie / suwalski + Suwałki

Treść zamówienia

Mieszalnik Laboratoryjny

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Mieszalnik laboratoryjny przeznaczony jest do wytwarzania mieszanek dry-blendu, co stanowi pierwszy etap wytwarzania kompozytów polichlorowinylowych.
Przedmiot zamówienia: Mieszalnik Laboratoryjny
- 1 szt. mieszalnik laboratoryjny w standardzie produkcji dryblendu PCV
- konstrukcja mieszalnika pionowa
- objętość robocza zbiornika mieszalnika w granicach do 20 l
- pojemność mieszalnika ciepłego w granicach 20 litrów
- pojemność mieszalnika zimnego w granicach 40 litrów
- kombinacja mieszalnika ciepły / zimny
-zasilanie oraz spust wyposażone w zawory kulowe elektropneumatyczne
- urządzenie wyposażone w manometr oraz zawór bezpieczeństwa 
- automatyczny tryb włączania , wyłączania chłodzenia
- możliwość pracy w trybie manualnym
- automatyczne opróżnianie mieszalnika po zakończeniu mieszania
- automatyczne odpowietrzenie urządzenia
- zawór spustowy o średnicy min. 120 mm
- zbiorniki wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- urządzenie wyposażone w czujniki temperatury oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne
- możliwość przygotowywania mieszanek na bazie polichlorku winylu
- urządzenie sterujące wyposażone w panel PLC
- panel operatora wyposażony między innymi w lampki sygnalizacyjne , zatrzymanie awaryjne , reset , włączanie / wyłączanie napięcia sterującego
- główne parametry urządzenia wyświetlane graficznie: wskazania statusu awarii, prąd silnika , temperatura produktu , prędkość narzędzia do mieszania , czas mieszania, wprowadzanie parametrów systemu ,itp.
- zwarta oraz ergonomiczna budowa z łatwym dostępem do wszystkich elementów urządzenia
- pokrywa otwierana pionowo wyposażona w wziernik oraz port do wprowadzania dodatków
- noże mieszające zabezpieczone powłoką zapobiegającą szybkiemu zużyciu
- mobilna konstrukcja mieszalnika
- napęd urządzenia poprzez silnik elektryczny z falownikiem
- urządzenie zgodne z wymogami norm CE
Urządzenie będzie mogło być dostępne dla osób niepełnosprawnych w zakresie ruchowym, np. poprzez stosowanie czytelnych oznaczeń, intuicyjną obsługę, minimalizację użycia siły przez pracownika.
Opis: Mieszalnik Laboratoryjny
- 1 szt. mieszalnik laboratoryjny w standardzie produkcji dryblendu PCV
- konstrukcja mieszalnika pionowa
- objętość robocza zbiornika mieszalnika w granicach do 20 l
- pojemność mieszalnika ciepłego w granicach 20 litrów
- pojemność mieszalnika zimnego w granicach 40 litrów
- kombinacja mieszalnika ciepły / zimny
-zasilanie oraz spust wyposażone w zawory kulowe elektropneumatyczne
- urządzenie wyposażone w manometr oraz zawór bezpieczeństwa 
- automatyczny tryb włączania , wyłączania chłodzenia
- możliwość pracy w trybie manualnym
- automatyczne opróżnianie mieszalnika po zakończeniu mieszania
- automatyczne odpowietrzenie urządzenia
- zawór spustowy o średnicy min. 120 mm
- zbiorniki wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- urządzenie wyposażone w czujniki temperatury oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne
- możliwość przygotowywania mieszanek na bazie polichlorku winylu
- urządzenie sterujące wyposażone w panel PLC
- panel operatora wyposażony między innymi w lampki sygnalizacyjne , zatrzymanie awaryjne , reset , włączanie / wyłączanie napięcia sterującego
- główne parametry urządzenia wyświetlane graficznie: wskazania statusu awarii, prąd silnika , temperatura produktu , prędkość narzędzia do mieszania , czas mieszania, wprowadzanie parametrów systemu ,itp.
- zwarta oraz ergonomiczna budowa z łatwym dostępem do wszystkich elementów urządzenia
- pokrywa otwierana pionowo wyposażona w wziernik oraz port do wprowadzania dodatków
- noże mieszające zabezpieczone powłoką zapobiegającą szybkiemu zużyciu
- mobilna konstrukcja mieszalnika
- napęd urządzenia poprzez silnik elektryczny z falownikiem
- urządzenie zgodne z wymogami norm CE
Urządzenie będzie mogło być dostępne dla osób niepełnosprawnych w zakresie ruchowym, np. poprzez stosowanie czytelnych oznaczeń, intuicyjną obsługę, minimalizację użycia siły przez pracownika.
Kod CPV: 38500000-0
Nazwa CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16660

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy dołączyć specyfikację.
c) Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy dołączyć specyfikację.
c) Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: projekty@decco.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tomasz Brandt
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 695 550 544

Wymagany termin realizacji zamówienia

III-IV kwartał 2019 r.

Miejsce i termin składania ofert

Decco S.A. projekty@decco.eu
04-611 Warszawa
V Poprzeczna 15

2019-05-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto 70pkt Ocena na podstawie formularza ofertowego
cena oferowana minimalna netto 
C = --------------------------------------------------- x 70pkt
cena badanej oferty netto
2. Okres gwarancji 20 pkt Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
• gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt
• gwarancja powyżej 12, a poniżej 36 miesięcy- 10pkt
• gwarancja 36 miesięcy i powyżej - 20 pkt
3. Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego 10 pkt Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
• czas reakcji do 24 godzin włącznie - 10 pkt
• czas reakcji powyżej 24 do 48 godzin - 5 pkt
• czas reakcji 48 godzin i powyżej- 0 pkt
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: 
Decco S.A., ul. V Poprzeczna 15, 04 – 611 Warszawa
- pocztą elektroniczną na adres: projekty@decco.eu
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-04-12