Odczynniki

Kategoria

Przetargi

Branża


      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
02-106 Warszawa
A.Pawińskiego 5a
Tel. 22 592 21 45
WWW ibbpan.bip.gov.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Odczynniki

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Phthalimide (nr kat.240230-50G, sigma) - 1 op.
Hydrazine monohydrate (nr kat.207942-100G, sigma) - 1 op.
Iodomethane (nr kat.67692-100ML, sigma) - 1 op.
DIAD (Diisopropyl azodicarboxylate) (nr kat.225541-25G, sigma) - 1 op.
3.
Kategoria zamówienia
Odczynniki

Specyfikacja

ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone-zamowienia-z-dziedziny-nauki/47-o-2019.html

LINK do SIWZ

http://ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone-zamowienia-z-dziedziny-nauki/47-o-2019.html

Wymagania

a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.

Wadium

0,00

Wymagany termin realizacji zamówienia

5 dni

Miejsce i termin składania ofert


02-106 Warszawa
A.Pawińskiego 5a

2019-02-07

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


02-106 Warszawa
A.Pawińskiego 5a

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

Data dodania

2019-02-05

 

 

Tagi: