Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      środki chemiczne, kwasy

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11
Tel. 501 085 658
E-mail e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.eu
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4916

Województwo

łódzkie

Powiat

pabianicki

Treść zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych

Kody CPV
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4916

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4916

CPV

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego firmy;
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
c) parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
3.Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę były ponumerowane i trwale spięte/złączone. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w miejscach przeznaczonych na podpis. Ponadto, Wykonawca powinien parafować każdą stronę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.Ofertę można złożyć na piśmie osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznie - pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
5.Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z wymienionymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt VI.2.
6.W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w punkcie I. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
7.W przypadku składania oferty papierowej należy ją złożyć u Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I.
8.Oferta powinna zostać złożona do dnia 21.09.2020 r. do godziny 12.00 (termin składania ofert). Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod adres wskazany w punkcie I.
cd. w zapytaniu ofertowym.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena istnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu

Osoba do kontaktu

Monika Stojan

tel.: 501 085 658

e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11;do godziny 12.00

2020-09-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11 ;o godzinie 12.15

2020-09-21

Termin związania ofertą

1. Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia 30 października 2020 r. 2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: „cena brutto” – waga 100%.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena brutto” wynosi 100 punktów.

Uwagi

Miejsca realizacji

Województwo-łódzkie
Powiat-pabianicki
Miejscowość-Konstantynów Łódzki

Data dodania

2020-09-14