przeprowadzenie badań laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      usługi

Forma przetargu

konkurs ofert

Dane organizatora

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
76-200 Słupsk
Szarych Szeregów 14
Tel. 59) 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
WWW bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/7799

Województwo

pomorskie

Powiat

słupski + Słupsk

Treść zamówienia

przeprowadzenie badań laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2017 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie

Specyfikacja

bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/7799

LINK do SIWZ

http://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/7799

Załączniki do spec.

załączniki

Osoba do kontaktu

59) 841-85-00

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Miejsce i termin składania ofert

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
76-200 Słupsk
Szarych Szeregów 14

2017-06-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
76-200 Słupsk
Szarych Szeregów 14

2017-06-19

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny i wybór oferty:
1. Oceny ofert i wyboru oferty, w oparciu o merytoryczną kartę oceny ofert dokona Komisja
Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego.
2. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów
pod względem formalnym i dokonania oceny merytorycznej.
3. Wynik konkursu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.
Kryteria formalne obejmują:
1. Złożenie oferty w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, w zamkniętej kopercie;
2. Złożenie oferty zgodnej z przedmiotem konkursu;
3. Złożenie oferty na właściwym formularzu wraz ze zgłoszeniem ofertowym;
4. Podpisanie oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
5. załączenie aktualnego wyciągu lub odpisu potwierdzającego wpis do ewidencji lub rejestru
i dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej
konkursem;
6. Załączenie oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
7. Załączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez oferenta;
8. Złożenie wymaganych oświadczeń i innych dokumentów lub ich kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem.

Data dodania

2017-06-05