Sukcesywna dostawa linii komórkowych, przeciwciał oraz mediów do hodowli komórkowych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Adamed Pharma S.A.
05-152 Czosnów
Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A
Tel. 00 48 787 098 599
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33619

Województwo

mazowieckie

Powiat

nowodworski

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa linii komórkowych, przeciwciał oraz mediów do hodowli komórkowych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa linii komórkowych, przeciwciał oraz mediów do hodowli komórkowych w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.05.2023r. na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2.
2. Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05 152 Czosnów.
3. Data ważności produktów: nie mniejsza niż 80% całkowitego terminu ważności produktu.
4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć odczynniki o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawca. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa linii komórkowych, przeciwciał oraz mediów do hodowli komórkowych w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.05.2023r. na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2.
2. Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05 152 Czosnów.
3. Data ważności produktów: nie mniejsza niż 80% całkowitego terminu ważności produktu.
4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć odczynniki o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawca. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa linii komórkowych, przeciwciał oraz mediów do hodowli komórkowych w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.05.2023r. na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Szczegółowa lista przedmiotów została przedstawiona w Załączniku nr 2.
2. Miejsce dostarczenia: Adamed Pharma SA, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05 152 Czosnów.
3. Data ważności produktów: nie mniejsza niż 80% całkowitego terminu ważności produktu.
4. W sytuacji, gdyby w specyfikacji użyta została nazwa konkretnego produktu (marki) Zamawiający w odniesieniu do tych pozycji dopuszcza składanie ofert zawierających produkt (markę) równoważną. Przez produkt (markę) „równoważną” należy rozumieć odczynniki o właściwościach nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu Ofertowym. Dostawca w celu potwierdzenia jakości produktów (marek) równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Dostawca. Dostawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Kod CPV: 24310000-0
Nazwa CPV: Zasadowe chemikalia nieorganiczne

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropos...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33619

Załączniki do spec.

Ariba - instrukcja dostawcy.pdf"
Zalacznik 2.xlsx"
Zalacznik 1.docx"

CPV

24310000-0: Zasadowe chemikalia nieorganiczne

Wymagania

załączniki wyszczególnione w treści postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
załączniki wyszczególnione w treści postępowania

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Aleksandra Zdunek- Młodszy Specjalista ds. Zakupów
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 00 48 787 098 599

Wymagany termin realizacji zamówienia

w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.05.2023r

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej SAP Ariba Sourcing pod adresem https://supplier.ariba.com

2020-08-10

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.
2. Kryteria wyboru ofert:
a. Cena netto (PLN), waga kryterium - 60% całościowej oceny.
b. Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach) - 25% całościowej oceny.
c. Termin płatności - 15% całościowej oceny.
3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:
Cena 60% - cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
Termin realizacji 25% - najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x waga% = ilość punktów
Termin płatności 15% - termin z oferty badanej / najdłuższy termin x 100 x waga% = ilość punktów
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.
Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: nowodworski Miejscowość: Pieńków
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-09