Sukcesywna dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice
ul. Powstańców 31
Tel. 32 255 22 26
Fax. 32 255 22 26
E-mail przetargi@zwps.pl
WWW www.zwps.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 2.1-2.9 do SIWZ. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet nr I Panele alergologiczne I1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696300-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr II - Panele alergologiczne II1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 95,00Wynik w klasie (skala RAST) oraz w formie graficznej5,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr III Diagnostyka kiły1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.3 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr IV - Diagnostyka HIV - test potwierdzenia1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr V - Antygen Chlamydia trachomatis 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr VI - Oznaczanie interferonu gamma1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Pakiet nr VII - Odczynniki chemiczne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2.7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696300-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Pakiet nr VIII - Zestaw do szybkiego barwienia wycinków wycinków histopatologicznych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzach asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Pakiet nr IX - Paski fluoresceinowe1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 2.9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP/D/5/18

Specyfikacja

https://www.zwps.pl

LINK do SIWZ

http://zwps.pl/portal/zamowienia/zamowienia-publiczne/

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696200-7: Odczynniki do badania krwi
33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
1. Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ (nie dotyczy Pakietu nr VII); 2. Instrukcje wykonywania oznaczeń w języku polskim - dotyczy pakietów nr III, V, VIII. 3. Składy wszystkich paneli alergologicznych - dotyczy Pakietu nr I I II. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Stosowne pełnomocnictwo (a) do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
ul. Powstańców 31
40-038 Katowice

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
40-038 Katowice
ul. Powstańców 31, godzina: 09:30

2018-06-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr I Panele alergologiczne I

Uwagi

Adres:
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22
godzina: 09:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Stosowne pełnomocnictwo (a) do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

Data dodania

2018-06-08