Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
31-047 Kraków
Sarego 2
Tel. +48666081131, +48666081334
Fax. +48122855502
E-mail zamowienia.publiczne@izoo.krakow.pl
WWW przetargi.izoo.krakow.pl/przetargi/205

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego 
"Numer referencyjny:
ZP-01/07/19

Specyfikacja

przetargi.izoo.krakow.pl/przetargi/205

LINK do SIWZ

http://przetargi.izoo.krakow.pl/przetargi/205

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że ofertowane dostawy produktów równoważnych odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona do złożenia dokumentów lub próbek w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie zgodnie z poniższym: a) Dokumenty. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydawane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment „równoważny” winien posiadać skład chemiczny cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze jak wskazane przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.: aktualną kartą charakterystyki produktu, certyfikatem analitycznym, ofertą katalogową, zdjęciem katalogowym wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem) sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającym zgodność oferowanych odczynników i materiałów równoważnych z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem, że: 1) będą pozwalać na kontynuację badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; 2) używanie ich nie będzie wiązać się z koniecznością nabywania dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych ani nie będzie generować, dla Zamawiającego dodatkowych kosztów. b) Próbki. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, próbek, do wyznaczonych pozycji w zał. nr 4 do SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. W przypadku, gdy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (w tym próbki) nie będzie spełniał wszystkich wymagań określonych w SIWZ, oferta zostanie odrzucona III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2
31-047 Kraków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2019-12-15

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
32-083 Balice
ul. Krakowska 1, 11:00

2019-02-08

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 95,00 
Termin realizacji sukcesywnych dostaw 5,00

Uwagi

Adres:
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-08
godzina: 11:00

Data dodania

2019-02-01