Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych - wzorców

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
40-844 Katowice
Kossutha 6
Tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, 32 254 01 64
Fax. 32 2541717
E-mail zamowienia@ietu.pl, ietu@ietu.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1c91abee-95a6-4703-9d1c-92618bed5727

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych - wzorców

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, odczynników chemicznych - wzorców. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części, zgodnie ze Specyfikacją techniczno-cenową zawierającą szczegółowy wykaz produktów które będą podlegały dostawie, stanowiącą załącznik Nr 1.1. do SIWZ. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części, tj. obejmować wszystkie pozycje w ramach poszczególnej części, które zamawiający umieścił w SIWZ, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1. Część I – Wzorce organiczne; Część II – Wzorce pojedynczych pierwiastków oraz wzorce wielopierwiastkowe do oznaczania pierwiastków metodami ICP-OES, ASA, ETAAS; Część III – Wzorce pojedynczych pierwiastków do oznaczania pierwiastków metodami ASA; Część IV – Wzorce pH i przewodnictwa; Część V – Wzorce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wzorce organiczne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego wzorców organicznych. Szczegółowy wykaz produktów, które będą podlegały dostawie, zawarty jest w Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin realizacji zamówień cząstkowych 20,00Termin przydatności produktu w dniu dostawy deklarowany przez wykonawcę 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Wzorce pojedynczych pierwiastków oraz wzorce wielopierwiastkowe do oznaczania pierwiastków metodami ICP-OES, ASA, ETAAS1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego wzorców pojedynczych pierwiastków oraz wzorców wielopierwiastkowych do oznaczania pierwiastków metodami ICP-OES, ASA, ETAAS. Szczegółowy wykaz produktów, które będą podlegały dostawie, zawarty jest w Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin przydatności produktu w dniu dostawy deklarowany przez wykonawcę20,00Termin realizacji zamówień cząstkowych20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Wzorce pojedynczych pierwiastków do oznaczania pierwiastków metodami ASA1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego wzorców pojedynczych pierwiastków do oznaczania pierwiastków metodami ASA. Szczegółowy wykaz produktów, które będą podlegały dostawie, zawarty jest w Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin przydatności produktu w dniu dostawy deklarowany przez wykonawcę20,00Termin realizacji zamówień cząstkowych20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Wzorce pH i przewodnictwa1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego wzorców pH i przewodnictwa. Szczegółowy wykaz produktów, które będą podlegały dostawie, zawarty jest w Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin przydatności produktu w dniu dostawy deklarowany przez wykonawcę20,00Termin realizacji zamówień cząstkowych20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP/05/PN/BL/2017

Specyfikacja

http://www.bip.ietu.pl/zamowienia-publiczne/

LINK do SIWZ

http://www.bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy odczynników chemicznych / wzorców stanowiących przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, składa następujące dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu ostatecznego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, składa wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, potwierdzających spełnianie warunku określonego w pkt. 15.1.3 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie . Dowodami, o których mowa w pkt. 16.2 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W przypadku oferowania równoważnych produktów w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty równoważne spełniają wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp powinien przedłożyć następujące dokumenty: - w przypadku oferowania równoważnych produktów stosowne dokumenty, tj. specyfikacje jakościowe, świadectwa kontroli jakości, lub inne równoważne dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich samych parametrach jakościowych jak ujęto w specyfikacji jakościowej określonej w katalogu producenta danego produktu wskazanego przez zamawiającego w SIWZ. Dokument ten powinien być przedłożony w języku polskim lub angielskim i określać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, parametry produktu, itp. Załączony dokument należy oznaczyć wskazując, której części i której pozycji dotyczy. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Kossutha 6
40-844 Katowice

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
40-844 Katowice
Kossutha 6, 10:00

2017-06-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin realizacji zamówień cząstkowych 20,00 
Termin przydatności produktu w dniu dostawy deklarowany przez wykonawcę 20,00

Uwagi

Adres:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice ul. Kossutha 6
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19
godzina: 10:00

Data dodania

2017-06-06