Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Tel. +48 225543626
E-mail zp@cent.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników laboratoryjnych dla CeNT UW, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych, wyspecyfikowanych w poszczególnych częściach:
— część I odczynniki producenta Acros Organics,
— część II odczynniki producenta Tokyo Chemical Industry (TCI),
— część III odczynniki producenta Roche,
— część IV odczynniki producenta Promega,
— część V odczynniki producenta Thermo Fisher Scientific,
— część VI odczynniki producenta Polyplus Transfection,
— część VII odczynniki producenta Santa Cruz Biotechnology,
— część VIII odczynniki producenta A&A Biotechnology,
— część IX odczynniki producenta Cayman,
— część X odczynniki producenta Merck, Novagen.
2.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określają formularze cenowe do SIWZ oraz katalogi udostępnione na stronach internetowych producentów, pod adresami www zamieszczonymi w SIWZ, z listą odczynników nieuwzględnionych w formularzach cenowych do SIWZ.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowakowska
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543626Adresy internetowe:
Główny adres: www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SIWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są zawarte w SIWZ.
5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@cent.uw.edu.pl
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w zarządzeniu nr 180 Rektora UW z 5.12.2019 w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW (http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/ Attachment/5151/M.2019.349.Zarz.180.pdf)
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
11. Oferta (formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SIWZ), wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx (formularz cenowy wg wzoru zamieszczonego w SIWZ).
12. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
13. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.
14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SIWZ.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego);
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
3) zmiany okresu obowiązywania umowy maksymalnie o kolejne 6 miesięcy, jeżeli w okresie określonym w umowie nie zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na jej realizację.
17. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

LINK do SIWZ

http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne
33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
33696600-1: Odczynniki do elektroforezy

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego – (http://dzp.uw.edu.pl)
2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych odczynników, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Nowakowska
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543626Adresy internetowe:
Główny adres: www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii UW
02-197 Warszawa
Banacha 2,11;00

2020-08-12

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii UW
02-197 Warszawa
Banacha 2,11;30

2020-08-12

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SIWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są zawarte w SIWZ.
5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@cent.uw.edu.pl
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w zarządzeniu nr 180 Rektora UW z 5.12.2019 w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW (http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/ Attachment/5151/M.2019.349.Zarz.180.pdf)
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
11. Oferta (formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SIWZ), wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx (formularz cenowy wg wzoru zamieszczonego w SIWZ).
12. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
13. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.
14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SIWZ.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego);
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
3) zmiany okresu obowiązywania umowy maksymalnie o kolejne 6 miesięcy, jeżeli w okresie określonym w umowie nie zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na jej realizację.
17. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/07/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323029-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-07-10