Sukcesywna dostawa wzorców laboratoryjnych Numer referencyjny: ZP/220-45/20/JBS

Treść zamówienia

Sukcesywna dostawa wzorców laboratoryjnych
Numer referencyjny: ZP/220-45/20/JBSOryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wzorców metali, wzorców odczynu i przewodnictwa oraz wzorców podstawowych i innych wskazanych w załączniku nr 7a, 7b, 7c, odpowiednio dla każdej z części zamówienia.
2) Zamówienie składa się z trzech części:
a) część I – sukcesywna dostawa wzorców metali;
b) część II – sukcesywna dostawa wzorców odczynu i przewodnictwa;
c) część III – sukcesywna dostawa wzorców podstawowych i innych.
3) Zamówienie będzie realizowane do oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie na koszt własny wzorców do wyznaczonych miejsc na terenie Polski. Miejsce dostawy oraz rodzaj i ilość wzorców określone będą w załączniku nr 3 do umowy, odpowiednio dla każdej z części zamówienia. Wymagany minimalny okres trwałości zamawianych wzorców i materiałów odniesienia każdorazowo liczony jest od dnia dostawy do oddziału.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-45/20/JBS
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bohdan Sukiennik
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692075Adresy internetowe:
Główny adres: www.gios.gov.pl
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.
2. Zamówienie jest podzielone na części.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części przewidziane w SIWZ, Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
4. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową na każdą część zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

CPV

24300000-7: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
— dwie dostawy obejmujące dowolne wzorce wskazane dla poszczególnych części zamówienia, odpowiednio dla każdej z części zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz złączy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie, o wartości:
a) nie mniejszej niż 250 00,000 PLN brutto dla I części zamówienia;
b) nie mniejszej niż 100 00,000 PLN brutto dla II części zamówienia;
c) nie mniejszej niż 350 00,000 PLN brutto dla III części zamówienia.
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać odrębnie dla każdej z części postępowania.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy jest identyczny dla wszystkich części zamówienia.
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

1. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisan

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-45/20/JBS
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bohdan Sukiennik
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692075Adresy internetowe:
Główny adres: www.gios.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


2020-08-05

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


2020-08-05

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.
2. Zamówienie jest podzielone na części.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części przewidziane w SIWZ, Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
4. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową na każdą część zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/06/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307871-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-07-02