Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-204 Szczecin
Rybacka 1
Tel. +48 914800778
Fax. +48 914800769
E-mail przetargi@pum.edu.pl
WWW www.pum.edu.pl

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 28 zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Część III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr III A,
3) Wzór umowy.

Specyfikacja

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin
70-204
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
Tel.: +48 914800778
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Faks: +48 914800769
Kod NUTS: PL424 Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
1.Oferent będzie związany ofertą w okresie 2 mcy (60 dni) od ustalonej daty składania ofert.
2.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcówz postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie – oświadczenie w formie jednolitegodokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Wykonawca przystępujący do przetargu wniesie wadium w wysokości:
Z nr 1-1 100,00 zł
Z nr 2-4 400,00 zł
Z nr 3-500,00 zł
Z nr 4-500,00 zł
Z nr 5-300,00 zł
Z nr 6-2 700,00 zł
Z nr 7-8 900,00 zł
Z nr 8-2 500,00 zł
Z nr 9-2 500,00 zł
Z nr 10-2 200,00 zł
Z nr 11-1 300,00 zł
Z nr 12-500,00 zł
Z nr 13-5 500,00 zł
Z nr 14-36 700,00 zł
Z nr 15-2 900,00 zł
Z nr 16-1 100,00 zł
Z nr 17-900,00 zł
Z nr 18-8 700,00 zł
Z nr 19-700,00 zł
Z nr 20-400,00 zł
Z nr 21-400,00 zł
Z nr 22-700,00 zł
Z nr 23-3 000,00 zł
Z nr 24-600,00 zł
Z nr 25-500,00 zł
Z nr 26-400,00 zł
Z nr 27-1 100,00 zł
Z nr 28-2 400,00 zł
4.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcówz postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie – oświadczenie w formie jednolitegodokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1)Formularz-wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,
2)Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem–wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a wprzypadku innych form wniesienia wadium – kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność zoryginałem; albo dokument wadialny,
3)Wypełniony Załącznik nr III A do SIWZ,
5. Dokumenty przedmiotowe – w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne – zgodnie z punktami 14-16 Części III SIWZ – OPZ, zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać w swojej ofercie (w Załączniku nr III A) dany produkt równoważny poprzez podanie nazwy i producenta oferowanego produktu Jeżeli jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:
a)karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika;
b)załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości.
6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczania z postępowania:
1)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wzakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6mcy przed upływem terminu składania ofert);
2)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (nie wcześniejniż 3 mcy przed upływem terminu składania ofert);
b)nie otwarto jego likwidcji ani nie ogłoszono upadłości,(nie wczesniej niz 6mcy przed terminem skladania ofert).

LINK do SIWZ

http://bip.pum.edu.pl/artykul/214/807/dz-262-25-2017-sukcesywne-dostawy-odczynnikow-chemicznych-dla-pomorskiego-uniwersytetu-medycznego-w-szczecinie

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
2.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustęp 1 ustawy
3.Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z postępowania będzie również podlegał wykluczeniu wykonawca:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r., poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.);
2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w Art 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:
a)zamawiającym,
b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)członkami komisji przetargowej,
d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
5)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
1)informacji z KRK w zakresie określonym w SIWZ na podstawie art. 24 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert;
2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami
4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, spełniający, określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące poziomu posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie
A.Doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w których zamawiający ustanowił niniejszy warunek – zrealizowaniem przynajmniej jednego zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę odczynników chemicznych o wartości:
w zakresie zadania nr 1–30 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 2–140 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 6–70 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 7–280 000,00 zł brutto każde z nich,
)w zakresie zadania nr 8–80 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 9–80 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 10–60 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 11–30 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 13–170 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 14–1 180 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 15–90 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 16–30 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 17–30 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 18–270 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 23–90 000,00 zł brutto każde z nich,
)w zakresie zadania nr 27–30 000,00 zł brutto każde z nich,
)w zakresie zadania nr 28–70 000,00 zł brutto każde z nich,
w zakresie zadania nr 3,4,5,12,19,20,21,22,24,25,26 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
B.Kwalifikacji lub Wykształcenia-Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności
C.Potencjału technicznego-Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o przedłożone dokumenty w formule: spełnia/nie spełnia.
W przypadku dostarczenia przez wykonawców dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w których wartości zostały podane w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu dokona przeliczenia podanych wartości po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
A. Doświadczenie,
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w których zamawiający ustanowił niniejszy warunek – zrealizowaniem przynajmniej jednego zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę odczynników chemicznych o wartości:
a) w zakresie zadania nr 1 – 30 000,00 zł brutto każde z nich,
b) w zakresie zadania nr 2 – 140 000,00 zł brutto każde z nich,
c) w zakresie zadania nr 3 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
d) w zakresie zadania nr 4 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
e) w zakresie zadania nr 5 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
f) w zakresie zadania nr 6 – 70 000,00 zł brutto każde z nich,
g) w zakresie zadania nr 7 – 280 000,00 zł brutto każde z nich,
h) w zakresie zadania nr 8 – 80 000,00 zł brutto każde z nich,
i) w zakresie zadania nr 9 – 80 000,00 zł brutto każde z nich,
j) w zakresie zadania nr 10 – 60 000,00 zł brutto każde z nich,
k) w zakresie zadania nr 11 – 30 000,00 zł brutto każde z nich,
l) w zakresie zadania nr 12 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
m) w zakresie zadania nr 13 – 170 000,00 zł brutto każde z nich,
n) w zakresie zadania nr 14 – 1 180 000,00 zł brutto każde z nich,
o) w zakresie zadania nr 15 – 90 000,00 zł brutto każde z nich,
p) w zakresie zadania nr 16 – 30 000,00 zł brutto każde z nich,
q) w zakresie zadania nr 17 – 30 000,00 zł brutto każde z nich,
r) w zakresie zadania nr 18 – 270 000,00 zł brutto każde z nich,
s) w zakresie zadania nr 19 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
t) w zakresie zadania nr 20 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
u) w zakresie zadania nr 21 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
v) w zakresie zadania nr 22 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
w) w zakresie zadania nr 23 – 90 000,00 zł brutto każde z nich,
x) w zakresie zadania nr 24 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
y) w zakresie zadania nr 25 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
z) w zakresie zadania nr 26 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
aa) w zakresie zadania nr 27 – 30 000,00 zł brutto każde z nich,
bb) w zakresie zadania nr 28 – 70 000,00 zł brutto każde z nich,
B. Kwalifikacje lub Wykształcenie,
Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności
C. Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności
Zamawiający może żądać niżej wskazanych dokumentów, które powinien posiadać wykonawca, jeżeli zostanie wezwany do ich złożenia, w szczególności w sytuacji, gdy jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza – dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustęp 1 ustawy w następującym w zakresie wynikającym z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych:
1)Wykazu wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
2)Dowodów określających czy dostawy – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zapłata za dostawę poszczególnej partii zamówienia następować będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Płatność faktury za dostawę danej partii materiałów nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin
70-204
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
Tel.: +48 914800778
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Faks: +48 914800769
Kod NUTS: PL424 Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-204 Szczecin
Rybacka 1,10;00

2017-08-24

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
70-204 Szczecin
Rybacka 1,11:00

2017-08-24

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji partii zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1.Oferent będzie związany ofertą w okresie 2 mcy (60 dni) od ustalonej daty składania ofert.
2.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcówz postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie – oświadczenie w formie jednolitegodokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Wykonawca przystępujący do przetargu wniesie wadium w wysokości:
Z nr 1-1 100,00 zł
Z nr 2-4 400,00 zł
Z nr 3-500,00 zł
Z nr 4-500,00 zł
Z nr 5-300,00 zł
Z nr 6-2 700,00 zł
Z nr 7-8 900,00 zł
Z nr 8-2 500,00 zł
Z nr 9-2 500,00 zł
Z nr 10-2 200,00 zł
Z nr 11-1 300,00 zł
Z nr 12-500,00 zł
Z nr 13-5 500,00 zł
Z nr 14-36 700,00 zł
Z nr 15-2 900,00 zł
Z nr 16-1 100,00 zł
Z nr 17-900,00 zł
Z nr 18-8 700,00 zł
Z nr 19-700,00 zł
Z nr 20-400,00 zł
Z nr 21-400,00 zł
Z nr 22-700,00 zł
Z nr 23-3 000,00 zł
Z nr 24-600,00 zł
Z nr 25-500,00 zł
Z nr 26-400,00 zł
Z nr 27-1 100,00 zł
Z nr 28-2 400,00 zł
4.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcówz postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie – oświadczenie w formie jednolitegodokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1)Formularz-wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,
2)Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem–wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a wprzypadku innych form wniesienia wadium – kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność zoryginałem; albo dokument wadialny,
3)Wypełniony Załącznik nr III A do SIWZ,
5. Dokumenty przedmiotowe – w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne – zgodnie z punktami 14-16 Części III SIWZ – OPZ, zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać w swojej ofercie (w Załączniku nr III A) dany produkt równoważny poprzez podanie nazwy i producenta oferowanego produktu Jeżeli jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:
a)karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika;
b)załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości.
6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczania z postępowania:
1)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, wzakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6mcy przed upływem terminu składania ofert);
2)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (nie wcześniejniż 3 mcy przed upływem terminu składania ofert);
b)nie otwarto jego likwidcji ani nie ogłoszono upadłości,(nie wczesniej niz 6mcy przed terminem skladania ofert).
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/07/2017
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274050-2017:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2017-07-17