sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
Wierzbowa 52
Tel. +48 42 677 81 12
WWW bip.zwik.lodz.pl/przetarg/1368/sukcesywne-dostawy-odczynnikow-chemicznych

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazostał zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy

Specyfikacja

https://bip.zwik.lodz.pl/przetarg/1368/sukcesywne-dostawy-odczynnikow-ch...

LINK do SIWZ

http://bip.zwik.lodz.pl/przetarg/1368/sukcesywne-dostawy-odczynnikow-chemicznych

Załączniki do spec.

siwz.pdf
Odpowiedź na pytania -19.10.2020r..pdf

Wymagania

O udzielenie zamówienia, określonego w pkt 3 niniejszego ogłoszenia,mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę (Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oświadczenia w treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ.Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu 1)kompetencji lubuprawnień do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;3) zdolności technicznej lub zawodowej

Osoba do kontaktu

wsprawach formalnych –Anna Kałużna, w godz.: 8:00 -15:00, pok.: A -218 , nr telefonu: +48 42 677 8408, nr faksu: +48 42 677 84 53,e-mail: akaluzna@zwik.lodz.pl¨w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Igor Mikinka, w godz.: 8:00 –15:00,nr telefonu: 42 677 82 55 lub tel. kom: 605121370.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Sukcesywnieprzez okres12 miesięcyod datyzawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 52, kancelaria (pok. A – 27) , godz. 11:00

2020-10-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 52, sala C10, godz. 11:30

2020-10-27

Termin związania ofertą

60dniod upływu terminu składania ofert

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Uwagi

dodanie załącznika: Zamawiający, na podstawie zapisów rozdziału VIII pkt 4 SIWZ zmienia termin składania i otwarcia ofert na następujące:·składanie ofert do dnia 27.10.2020r.do godz. 11.00,·otwarcie ofert w dniu 27.10.2020r. o godz. 11.30

Data dodania

2020-10-08

Ostatnia modyfikacja

2020-10-19