Wyłonienie dostawcy sprzętu laboratoryjnego stacji mycia CIP dla suszarni rozpyłowej oraz zakup pompy dozującej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

BART SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
05-250 Słupno
Cypriana Kamila Norwida 4
Tel. +48 696 09 88 77
Fax. 226652023
E-mail kamil.pietruszynski@bart.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255913

Województwo

mazowieckie

Powiat

wołomiński

Treść zamówienia

Wyłonienie dostawcy sprzętu laboratoryjnego stacji mycia CIP dla suszarni rozpyłowej oraz zakup pompy dozującej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy sprzętu laboratoryjnego stacji mycia CIP dla suszarni rozpyłowej oraz zakup pompy dozującej (zespołu dozującego) na potrzeby realizacji projektu nr nr POIR.02.01.00-00-0017/18, pn.: „Rozbudowa działu B+R BART Sp. z o.o. sp.k.”, dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem (instalacja i uruchomienie) fabrycznie nowego sprzętu - stacji mycia CIP dla suszarni rozpyłowej oraz zakup pompy dozującej (zespołu dozującego), zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
max. 50% zaliczki po podpisaniu Umowy
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH i OFERTY WARIANTOWEJ:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem (instalacja i uruchomienie) fabrycznie nowego sprzętu - stacji mycia CIP dla suszarni rozpyłowej oraz zakup pompy dozującej (zespołu dozującego), zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
max. 50% zaliczki po podpisaniu Umowy
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH i OFERTY WARIANTOWEJ:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Kod CPV: 42924730-5
Nazwa CPV: Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255913

Załączniki do spec.

13_2.1_PORI_2020 Zalacznik nr 1 Specyfikacja zamowienia.pdf"
13_2.1_PORI_2020 Zalacznik nr 1a Zalacznik do specyfikacji.pdf"
13_2.1_PORI_2020 Zalacznik nr 2 Wzor oferty.doc"
13_2.1_PORI_2020 Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiazan.docx"
13_2.1_PORI_2020 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.07.2020r..pdf"

CPV

42924730-5: Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta składana za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości.
6. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne.
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) szczegółową specyfikację i charakterystykę oferowanego sprzętu;
d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
8. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
9. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Oferta powinna być sporządzona w PLN/EUR/USD. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych (innych niż PLN) Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

W przypadku braków formalnych, oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmian numeru rachunku bankowego),-
 zmiany danych teleadresowych,-
 zmiana obowiązującej stawki VAT.-

Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z wykonawcą dotyczące wysokości kar umowny:
1. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto Dostawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wady w okresie gwarancji lub rękojmi – Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,08% wynagrodzenia umownego netto Dostawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn innych niż zawinione przez Zamawiającego, Dostawca zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn innych niż zawinione przez Dostawcę, Zamawiający zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
5. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10% umownego wynagrodzenia netto.
6. W razie, gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego była wyższa niż kwota należnych mu kar umownych, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad kwotę należnych mu kar umownych.
7. Należność wynikająca z kar umownych staje się wymagalna bez uprzedniego wezwania do spełnienia świadczenia z chwilą zaistnienia zdarzenia będącego podstawą dla obowiązku jej zapłaty.
8. Kary umowne przewidziane w ustępach poprzedzających podlegają kumulacji.
9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje wygaśnięcia roszczenia o zapłatę kar umownych które powstało zanim umowa wygasła.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta składana za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości.
6. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne.
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) szczegółową specyfikację i charakterystykę oferowanego sprzętu;
d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
8. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
9. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Oferta powinna być sporządzona w PLN/EUR/USD. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych (innych niż PLN) Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

W przypadku braków formalnych, oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: kamil.pietruszynski@bart.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Kamil Pietruszyński - Prokurent
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 696 09 88 77

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa i montaż nie dłużej niż do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

BART SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
05-250 Słupno
Cypriana Kamila Norwida 4;lub drogą e-mailową na adres: kamil.pietruszynski@bart.pl

2020-08-28

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ ICH WAGA
Łączna cena netto - 90 pkt. (90%)
Okres gwarancji (w miesiącach) - 5 pkt. (5%)
Aspekty środowiskowe (zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną urządzeń w [W – watach] ) – 5 pkt. (5%)
Wybór Dostawcy dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów przyznanych zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium „Łączna cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium „Łączna cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cmin/Co) x 90% x 100
gdzie:
Cmin – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”
Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, okres gwarancji (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
UWAGA!!! Zgodnie z zapisami Specyfikacji zamówienia wymagany min. okres gwarancji to 12 miesiące, a max. to 240 miesięcy.
Zaproponowanie krótszego niż 12 m-cy i dłuższego niż 240 m-cy okresu gwarancji będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną ze specyfikacją.
Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kg = (Go/Gmax) x 5% x 100
gdzie:
Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie;
Gmax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”
Przez kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” Zamawiający rozumie określone przez Oferenta zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną urządzeń (w watach) dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego podane w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena w ramach kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])” (Kz) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kz = (Zmin/Zo) x 5% x 100
gdzie:
Zmin – najniższe zużycie energii (w watach) – suma dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Zo – zużycie energii (w watach) – suma dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego zaproponowane w badanej ofercie;
Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”;
KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE:
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )”, a następnie „Łączna cena netto”.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kg + Kz
gdzie:
K – liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej’
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”
Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”;
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Ul. C.K. Norwida 4, 05-250 Słupno
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-28