wyposażenie laboratorium

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

KONMEX SP. Z O.O.
05-804 Pruszków
Dobra 8/3
Tel. 608557517
E-mail s.lewicki@konmex.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1044279

Województwo

mazowieckie

Powiat

pruszkowski

Lokalizacje

mazowieckie / otwocki

Treść zamówienia

wyposażenie laboratorium

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup następujących elementów:
1. Regały i wózki służące do wyposażenia pomieszczeń i transportu materiałów miedzy pomieszczeniami
2. Łaźnia wodna (2 szt.)
3. Zamrażarki (2 szt.) i lodówki (2 szt.)
4. Komora laminarna (1 szt.)
5. Maty antybakteryjne (3 szt.)
6. Wirówka (1 szt.) 
7. Wagi (2 szt.)
8. Analizator hematologiczny (1 szt.)
9. Mouse Monitor (1 szt.).
10. Zestaw narzędzi chirurgicznych (1 komplet)
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące środki trwałe: 
1. Regały i wózki służące do wyposażenia pomieszczeń i transportu materiałów miedzy pomieszczeniami
2. Łaźnia wodna (2 szt.)
3. Zamrażarki (2 szt.) i lodówki (2 szt.)
4. Komora laminarna (1 szt.)
5. Maty antybakteryjne (3 szt.)
6. Wirówka (1 szt.) 
7. Wagi (2 szt.)
8. Analizator hematologiczny (1 szt.)
9. Mouse Monitor (1 szt.).
10. Zestaw narzędzi chirurgicznych (1 komplet)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Regały i wózki służące do wyposażenia pomieszczeń i transportu materiałów miedzy pomieszczeniami – 1 komplet w skład którego wchodzą:
A) Regały do ociekania klatek – 2 szt.
B) Regały magazynowe – 2 szt.
C) Regał magazynowy – 1 szt.
D) Wózek transportowy do klatek – 3 szt.
E) Wózek transportowy do butelek – 1 komplet
F) Regał z basenem dwukomorowym – 1 komplet
G) Regał porządkowy – 1 szt.
H) Regał przyścienny z szafką i szufladami – 1 szt.
I) Regał przyścienny z szafką, szufladami i półką – 1 szt.
A) Regały do ociekania klatek – 2 szt.
Regały wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI430.
Każdy regał z minimum 5 półkami perforowanymi. Wysokość między półkami minimum 370 mm.
Regały jezdne z minimum 4 kółkami, z czego minimum dwa kółka z hamulcami.
Wymiary regału (długość x głębokość x wysokość) 1500 x 700 x 1800 mm (± 5%).
Konstrukcja regału ma umożliwiać ociekanie klatek dla myszy , szczurów i świnek morskich odpowiednio o wymiarach: myszy: 391 mm (długość), 199 mm (szerokość); szczur: 395 mm (długość), 346 mm (szerokość), świnka morska: 640 mm (długość), 435 mm (szerokość)
Konstrukcja regałów spawana.
Regał ma mieć konstrukcję zbliżoną do przedstawionej poniżej na rycinie (na rycinie nie zaznaczono kółek, które powinien mieć oferowany regał) 
B) Regały magazynowe – 2 szt.
Regały wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI430.
Każdy regał z minimum 5 półkami pełnymi. Wysokość między półkami minimum 370 mm. 
Minimum 4 półki z rantami z trzech stron. Wysokość rantów minimum 30 mm.
Regały jezdne z minimum 4 kółkami, z czego minimum dwa kółka z hamulcami.
Wymiary regału (długość x głębokość x wysokość) 1500 x 700 x 1800 mm (±5%).
Konstrukcja regałów spawana.
Regał ma mieć konstrukcję zbliżoną do przedstawionej poniżej na rycinie (na rycinie nie zaznaczono kółek oraz rantów które powinien mieć oferowany regał) 
C) Regał magazynowy – 1 szt.
Regał wykonany ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI430.
Regał z minimum 5 półkami pełnymi. Wysokość między półkami minimum 370 mm. 
Minimum 4 półki z rantami z trzech stron. Wysokość rantów minimum 30 mm.
Regał jezdny z minimum 4 kółkami, z czego minimum dwa kółka z hamulcami.
Wymiary regału (długość x głębokość x wysokość) 1100 x 700 x 1800 mm (±5%).
Konstrukcja regału spawana.
Regał ma mieć konstrukcję zbliżoną do przedstawionej poniżej na rycinie (na rycinie nie zaznaczono kółek, które powinien mieć oferowany regał) 
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków dalsza część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedstawiona została w formie załącznika do przedmiotowego postępowania.
Dodatkowo ze względu na rozwiązanie techniczne, które umożliwia podanie tylko jednego, głównego kodu CPV - poszczególne kody CPV danych środków trwałych przedstawiona zostały w załączniku do przedmiotowego postępowania.
Opis: Przedmiot zamówienia: 
1. Regały i wózki służące do wyposażenia pomieszczeń i transportu materiałów miedzy pomieszczeniami
2. Łaźnia wodna (2 szt.)
3. Zamrażarki (2 szt.) i lodówki (2 szt.)
4. Komora laminarna (1 szt.)
5. Maty antybakteryjne (3 szt.)
6. Wirówka (1 szt.) 
7. Wagi (2 szt.)
8. Analizator hematologiczny (1 szt.)
9. Mouse Monitor (1 szt.).
10. Zestaw narzędzi chirurgicznych (1 komplet)
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1044279

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków postępowania wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę, adres i NIP wykonawcy
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty
• Cenę netto i brutto

2) Złożenie specyfikacji wszystkich urządzeń pozwalającej ocenić parametry techniczne

3) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
• Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków postępowania wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę, adres i NIP wykonawcy
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty
• Cenę netto i brutto

2) Złożenie specyfikacji wszystkich urządzeń pozwalającej ocenić parametry techniczne

3) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: s.lewicki@konmex.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Lewicki
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 608557517

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017 (przez co rozumie się wykonanie, montaż oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia w Konmex Spółka z o.o. ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów).

Miejsce i termin składania ofert

Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
05-410 Józefów
ul. Sadowa 14; 

2017-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
a) cena netto (w PLN/EUR*) - 80%
b) gwarancja na przedmiot zamówienia (w miesiącach) - 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto (w PLN/EUR) będą przyznawane wg następującej formuły: 
A n = C min/Cr x 100 x 80%
C min – cena minimalna w zbiorze 
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
b) Punkty w ramach kryterium gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (w miesiącach) będą przyznawane wg następujących przedziałów: 
• gwarancja: poniżej 24 miesięcy – 0 pkt
• gwarancja: od 24 miesięcy włącznie do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt
• gwarancja: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Sposoby składania ofert:
1) osobiście na adres korespondencyjny firmy Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres korespondencyjny firmy: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Sadowa 14; 05-410 Józefów 
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.lewicki@konmex.com
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-07-14