wyposażenie pomieszczeń Pałacu Stawiarskich w sprzęt laboratoryjny

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
38-400 Krosno
ulicaul. Bieszczadzka 1
Tel. 0134375700
WWW spkrosno.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-30000-euro/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wyposazenie-pomieszczen-palacu-stawiarskich-w-sprzet-laboratoryjny-w-ramach-realizowanego-projektu-pt-rozwoj-dziedzictwa-przyrodniczego-i-historycznego-na-obs

Województwo

podkarpackie

Powiat

krośnieński + Krosno

Treść zamówienia

wyposażenie pomieszczeń Pałacu Stawiarskich w sprzęt laboratoryjny

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie pomieszczeń Pałacu Stawiarskich w sprzęt laboratoryjny w ramach realizowanego projektu pt. Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Specyfikacja

https://spkrosno.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-30000-euro/zaproszen...

LINK do SIWZ

http://spkrosno.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-do-30000-euro/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wyposazenie-pomieszczen-palacu-stawiarskich-w-sprzet-laboratoryjny-w-ramach-realizowanego-projektu-pt-rozwoj-dziedzictwa-przyrodniczego-i-historycznego-na-obsz

Załączniki do spec.

ogłoszenie

Wymagania

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełnienia
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu .
3) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz
z ofertą oświadczenia wg. metody 11 spełnia/ nie spełnia".

Osoba do kontaktu

0134375700

Wymagany termin realizacji zamówienia

5. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
38-400 Krosno
ulicaul. Bieszczadzka 1

2020-08-03

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 90
gwarancja - 10

Data dodania

2020-07-28