ZAKUP ARMATURY PRÓŻNIOWEJ POTRZEBNEJ DO MODYFIKACJI UKŁADU TWORZENIA WYSOKIEJ PRÓŻNI W REAKTORZE PVD

Branża

Laboratoria:
      usługi

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
00-645 Warszawa
Ludwika Waryńskiego 3A,
Tel. 726 510 110, 697 110 210
WWW www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-18-tech-2020-z-dnia-11-09-2020-r-na-zakup-armatury-prozniowej-potrzebnej-do-modyfikacji-ukladu-tworzenia-wysokiej-prozni-w-reaktorze-pvd/

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

ZAKUP ARMATURY PRÓŻNIOWEJ POTRZEBNEJ DO MODYFIKACJI UKŁADU TWORZENIA WYSOKIEJ PRÓŻNI W REAKTORZE PVD

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/TECH/2020 Z DNIA 11.09.2020 r. NA ZAKUP ARMATURY PRÓŻNIOWEJ POTRZEBNEJ DO MODYFIKACJI UKŁADU TWORZENIA WYSOKIEJ PRÓŻNI W REAKTORZE PVD.

Specyfikacja

www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-18-tech-2020-z-dnia-11-09-2020-r-na-z...

LINK do SIWZ

http://www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-18-tech-2020-z-dnia-11-09-2020-r-na-zakup-armatury-prozniowej-potrzebnej-do-modyfikacji-ukladu-tworzenia-wysokiej-prozni-w-reaktorze-pvd/

Załączniki do spec.

załącznik

Wymagania

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Wadium

-

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie techniczne:

Sylwester Iwanek

tel. 697 110 210

Kwestie formalne:

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

Wymagany termin realizacji zamówienia

20.11.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
00-645 Warszawa
Ludwika Waryńskiego 3A,

2020-09-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Uwagi

-

Data dodania

2020-09-14