Zakup, dostawa, instalacja, szkolenie z obsługi urządzenia pn.: titrator i manipulator próbek

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

AQUAPOL POLSKA CPV KRZYSZTOF TABIŚ
58-160 Świebodzice
Żeromskiego 12
E-mail e-mail: ktabis@aquapol.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13256

Województwo

dolnośląskie

Powiat

świdnicki

Treść zamówienia

Zakup, dostawa, instalacja, szkolenie z obsługi urządzenia pn.: titrator i manipulator próbek.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup, dostawa, instalacja, szkolenie z obsługi urządzenia pn.: titrator i manipulator próbek
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
Termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni od daty zawarcia umowy z dostawcą.
Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Okres gwarancji-Min. 36 miesięcy z wyłączeniem elementów zużywalnch
Kody CPV
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13256

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13256

Załączniki do spec.

Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
Zał. nr 3 - Parametry techniczne urzadzenia.doc
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań.pdf

CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;
Powyższe warunki będą weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wiedza i doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.
Dodatkowo Oferent zobligowany jest dostarczyć 4 referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie dostaw analogicznych (titratorów lub manipulatorów próbek) w ostatnich 3 latach.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wystarczający potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Potencjał techniczny będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:
- wobec których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w
stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferta powinna zawierać co najmniej:.
A. Nazwę i adres oraz nazwisko i kontakt do osoby upoważnionej do składania oferty.
B. Datę sporządzenia i datę ważności oferty.
C. Wartość oferty, wyrażoną w PLN (netto i brutto). W przypadku złożenia oferty w walucie obcej kwota zostanie przeliczona na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia wyboru Dostawcy.
D. Termin realizacji zamówienia.
E. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
F. Oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach kryteriów, pod rygorem nieważności przedstawionej oferty.
G. Oferta musi być sporządzona w języku polskim jak również wszystkie załączniki i informacje stanowiące jej integralną część muszą być w języku polskim.
H. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
I. Wypełnione i podpisane przez oferenta załączniki 1 i 2
J. Oferta musi zawierać minimum 4 wymagane referencje

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:
- oferta powinna zawierać szczegółowe parametry techniczne zgodnie z wytycznymi z opisu przedmiotu zamówienia pod rygorem nieważności oferty.
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim
- termin realizacji zamówienia
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu
- oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach kryteriów, pod rygorem nieważności przedstawionej oferty
- oferta musi być sporządzona w języku polskim jak również wszystkie załączniki i informacje stanowiące jej integralną część muszą być w języku polskim.
- pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta
- oferta powinna zawierać podpisane załączniki nr 1 i 2, oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowo: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Tabiś

tel.: 605049864

e-mail: ktabis@aquapol.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Miejsce i termin składania ofert

AQUAPOL POLSKA CPV KRZYSZTOF TABIŚ
58-160 Świebodzice
Żeromskiego 12 ;osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności

2020-10-30

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Początek realizacji 2020-11-16 Koniec realizacji 2021-01-11 Czy występuje płatność częściowa NIE Opis Zakup titratora i manipulatora próbek

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena:
(Cena oferty najtańszej / Cena rozpatrywanej oferty) x 100 = ilość punktów
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.
Oferta z największą ilością punktów zostanie wybrana.

Uwagi

Miejscowość

Świebodzice

Data dodania

2020-10-23