Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

 

Województwo

małopolskie

Powiat

olkuski

Treść zamówienia

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę materiałów laboratoryjnych - drobnego sprzętu laboratoryjnego tj. miernika do kontroli i pomiaru stężenia substancji gazowych. Miernik wykorzystywany będzie w ramach realizacji zadań Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej ” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych – drobnego sprzętu laboratoryjnego tj. miernika do kontroli i pomiaru stężenia substancji gazowych, którego rodzaj i wymagane parametry techniczne opisane są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów laboratoryjnych- drobnego sprzętu laboratoryjnego tj. miernika do kontroli i pomiaru stężenia substancji gazowych, niezbędnego przy wytwarzaniu prototypowych serii nowych preparatów, w prowadzonych pracach rozwojowych w ramach realizacji zadań Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej ”.
Kod CPV: 38431100-6
Nazwa CPV: Aparatura do wykrywania gazów

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142381

CPV

38431100-6: Aparatura do wykrywania gazów

Wymagania

1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. 
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.”
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
3) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty111@intermag.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Pan Klaudia Matluch, email: klaudia.matluch@intermag.pl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 514 438 346

Wymagany termin realizacji zamówienia

Czas realizacji dostawy maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na zakup i dostawę.

Miejsce i termin składania ofert


2018-10-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany w oparciu 
o następujące kryteria:
1. cena – 100% 
W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Ocena oferty, w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
On = Cmin / Cn x 100 pkt
Gdzie :
On - ilość punktów dla oferty badanej (n) w kryterium „cena”,
Cmin - najmniejsza cena netto oferty, ze wszystkich cen netto zaproponowanych w złożonych ofertach,
Cn - cena netto oferty badanej (n). 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę ( uzyska największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy na zakup i dostawę drobnego sprzętu.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: oferty111@intermag.pl , lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag sp. z o.o.; Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, - w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
O terminie złożenia oferty świadczy: 
W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy. 
W przypadku 2: Data i godzina (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy.
Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP nr KRS/EDG), 
• Datę przygotowania i termin ważności oferty, 
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów w ramach oferty,
• Odniesienie się do kryterium wyboru oferty:
o Ceny całkowitej netto i brutto, 
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz poinformuje tych oferentów, którzy złożą już oferty, celem ustosunkowania się do zaistniałych zmian.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 OLKUSZ 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-10-10