Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i wyposażenia do Działu Kontroli Jakości Browaru

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

BROWAR STU MOSTÓW SP. Z O.O.
51-162 Wrocław
Jana Długosza 2
Tel. +48 797091092 w godz. 9:00 - 16:00
Fax. 717366366
E-mail dotacje@100mostow.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187754

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i wyposażenia do Działu Kontroli Jakości Browaru.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy / dostawców fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i wyposażenia do Działu Kontroli Jakości Browaru Stu Mostów mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 2.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia do Działu Kontroli Jakości firmy Browar Stu Mostów mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 2. 
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części: 
Część 1: Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych 
Część 2: Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Działu Kontroli Jakości
Szczegółowa specyfikacja elementów wchodzących w skład obu części zamówienia została opisana w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i wyposażenia do Działu Kontroli Jakości Browaru Stu Mostów mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 2. 
Zadanie będzie podzielone na dwie części: 
1. Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych 
2. Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187754

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39180000-7: Meble laboratoryjne

Wymagania

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 1/2019 dołączonego do niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 1/2019 dołączonego do niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 1/2019 dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: dotacje@100mostow.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Ziemian
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 797091092 w godz. 9:00 - 16:00

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
Maksymalny termin zakończenia realizacji umowy: 30 dni od daty podpisania umowy.
Za termin zakończenia zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.

Miejsce i termin składania ofert

na adres e-mail Zamawiającego dotacje@100mostow.pl

2019-07-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 1/2019 dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego dotacje@100mostow.pl
2. Sposób przekazania oferty pocztą elektroniczną:
a. tytuł wiadomości: „Zapytanie ofertowe 1/2019”
b. w treści e-maila powinna znaleźć się informacja: 
- nazwa i adres Zamawiającego: Browar Stu Mostów Sp. z o.o. , ul. Jana Długosza 2, 51-162 Wrocław, województwo: dolnośląskie 
- nazwa i adres Oferenta/Wykonawcy, 
- dotyczy zadania: Zapytanie ofertowe nr 1/2019 - zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych i wyposażenia do Działu Kontroli Jakości
3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-06-21