Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku i akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

VASA THERAPEUTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-078 Wrocław
Stanisława Leszczyńskiego 4/25
Tel. +48 720 769 719
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4315

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku i akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Ogłoszenie nr 2020-3461-4315
Zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku i akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu.

Części zamówienia
Spis treści

Część 1: Pakiet I - Materiały laboratoryjne (...) - opisane w zał. 1
Część 2: Pakiet II - drobny sprzęt laboratoryjny (wstrząsarka)
Część 3: Pakiet III - drobny sprzęt laboratoryjny (łaźnia wodna)
Część 4: Pakiet IV - drobny sprzęt laboratoryjny (miniwirówka)

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4315

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4315

Załączniki do spec.

zał.

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania działalności, objętej zamówieniem.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Oferty, które nie spełnią przynajmniej jednego z warunków opisanych w punkcie II.3 zostaną wykluczone z postępowania.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy
a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) Nie są wpisani do KRD ani żadnego innego rejestru długów oraz nie są podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Oferty, które nie spełnią przynajmniej jednego z warunków opisanych w punkcie II.3 zostaną wykluczone z postępowania.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają przedstawiciela, dedykowanego do kontaktu z Zamawiającym z wykształceniem z dziedziny biotechnologii/chemii (lub pokrewnej), który będzie sprawował kontrole merytoryczną nad prawidłową realizacją zamówień, w tym konsultował kwestie związane z ewentualnymi produktami równoważnymi/zamiennymi.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Oferty, które nie spełnią przynajmniej jednego z warunków opisanych w punkcie II.3 zostaną wykluczone z postępowania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy:
A) Akceptują treść umowy załączonej do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).

B) Złożą oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi (Załącznik nr 3).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

C) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

D) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

E) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

F) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

G) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty.

H) Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent

I) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

J) Termin związania ofertą: 60 dni.

K) Ofertę wraz z dokumentami przygotowywanymi samodzielnie przez Oferenta na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan podpisanej oferty i powinna zostać przesłana w formie pliku zabezpieczonego przed edycją, np. pdf) na adres e-mail: tenders@vasatherapeutics.com

L) Zamawiający bada czy oferty spełniają warunki formalne. Oferty nie spełniające tych warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

2. Zamawiający ocenia oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego począwszy od daty upływu terminu składania ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia do Oferentów o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, o których mowa w punkcie II.5.3., II.5.4, termin dokonania oceny ofert przedłuża się o termin wskazany na udzielenie odpowiedzi przez Oferenta ujęty w punkcie II.5.5.

3. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak dokumentów rejestrowych firmy, pełnomocnictwa, oświadczenia o braku powiązań między podmiotami współpracującymi itp.

4. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5. Dla udzielenia odpowiedzi, związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

6. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

M) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, i może to zrobić w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Oferentów, którzy złożyli Oferty

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby do reprezentacji Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dopuszcza się złożenie w ofercie oryginału lub kopii pełnomocnictwa.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta). Dopuszcza się złożenie w ofercie, dokumentu w postaci wydruku ze strony internetowej.

3. Podpisane przez osoby upoważnione załączniki:
a) załącznik nr 1 – uzupełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami dotyczącymi Oferenta,
b) załącznik nr 2 – wzór umowy,
c) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

Osoba do kontaktu

Magdalena Krupa

tel.: +48 720 769 719

e-mail: mkrupa@vasatherapeutics.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Etap 1

Koniec realizacji

2021-05-31

Miejsce i termin składania ofert

VASA THERAPEUTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-078 Wrocław
Stanisława Leszczyńskiego 4/25

2020-09-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

60 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium – Cena – 90%
Punktacja w kryterium: cena: min. 0 pkt., max. 90 pkt.
Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).
Ilość pkt. = (cena oferowana minimalna PLN netto/cena oferty badanej PLN netto) x 90 pkt.

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Kryterium – Termin dostawy dla zamówień podstawowych – 10%
Metodologia punktowania:
do 10 dni kalendarzowych – 10 pkt.
od 11 do 20 dni kalendarzowych – 5 pkt.
powyżej 20 dni kalendarzowych- 0 pkt.
Termin dostawy ustala Oferent w formularzu oferty (Załącznik nr 1) w punkcie 4.1

Data dodania

2020-09-09