Zakup i dostawa materiałów operacyjnych – drobnego sprzętu laboratoryjnego, pH-metrów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32-300 Olkusz
al. 1000-lecia 15 G
Tel. +48 514 438 427
Fax. +48 326 4270 44
E-mail oferty412@intermag.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200696

Województwo

małopolskie

Powiat

olkuski

Treść zamówienia

Zakup i dostawa materiałów operacyjnych – drobnego sprzętu laboratoryjnego, pH-metrów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Wybór dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup i dostawę materiałów operacyjnych – drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Drobny sprzęt laboratoryjny wykorzystywany będzie w badaniach w ramach realizacji poszczególnych zadań Projektu Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami”, kategoria kosztu: pozostałe koszty bezpośrednie, w ramach Działania 4.1.2 ,,Regionalne Agendy Badawcze”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.02.00-00-0100/17-00.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów operacyjnych – drobnego sprzętu laboratoryjnego zgodnego z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów operacyjnych - drobnego sprzętu laboratoryjnego, niezbędnego do przeprowadzenia badań przemysłowych, zgodnych z opisem i na warunkach określonych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Kod CPV: 38416000-4
Nazwa CPV: pH-metry

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200696

CPV

38416000-4: pH-metry

Wymagania

1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego),
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3), 
3) Potwierdzenie zgodności oferty z zakresem i wymaganiami przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego),
4) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Nie dotyczy
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego),
2) Formularz oferty (Załącznik nr 3), 
3) Potwierdzenie zgodności oferty z zakresem i wymaganiami przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego),
4) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty412@intermag.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Małgorzata Hałat-Łaś email: malgorzata.halat-las@intermag.pl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 514 438 427

Wymagany termin realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert


32-300 Olkusz
al. 1000-lecia 15 G

2019-08-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


32-300 Olkusz
al. 1000-lecia 15 G

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokonywany w oparciu 
o następujące kryteria:
Kryteria:
1. cena – 100% 
W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto (cena całkowita netto oferty badanej). Ocena oferty, w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
On cena = Cmin / Cn oferty x 100 pkt
Gdzie :
On cena - ilość punktów dla oferty badanej (n) w kryterium „cena”,
Cmin - najmniejsza całkowita cena netto oferty, ze wszystkich cen zaproponowanych w złożonych ofertach,
Cn oferty - cena całkowita netto oferty badanej (n). 
Cenę całkowitą netto oferty badanej stanowi suma iloczynów, jednostkowych cen netto i ilości sztuk poszczególnych elementów, zamawianych w ramach niniejszego postępowania.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą całkowitą cenę netto (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający, po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy na zakup i dostawę.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: oferty412@intermag.pl , lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag sp. z o.o.; Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
O terminie złożenia oferty świadczy: 
W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy. 
W przypadku 2: Data i godzina (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia wymienione w Załączniku nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP nr KRS/EDG), 
• Datę przygotowania i termin ważności oferty, 
• Zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów w ramach oferty, 
• Odniesienie się do kryterium wyboru oferty,
o Cenę całkowitą netto i brutto, oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów zamówienia,
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Osiek, ul. Zimnodolska 44, 32-300 OLKUSZ 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-08-13