Zakup i dostawa odczynnika chemicznego - Factora Xa

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Recepton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3, GPNT, Budynek A
Tel. 737-576-379
E-mail przemyslaw.bielski@receptonbiotech.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/16476

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i dostawa odczynnika chemicznego - Factora Xa.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Factor Xa, odczynik przeznaczony do odcinania 6xHIS połączonych z białkiem, o aktywności nie mniejszej
niż 100 U/mg. Zamawiana ilość: 1500 ug w opakowaniach nie większych niż 250 ug.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16476...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16476?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

Dodatkowe warunki udziału
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Ceny na ofercie muszą być cenami netto (ceny wyrażone w innej walucie niż złoty polski będą przeliczane na polski złoty przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty),
Oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres Dostawcy, czas dostawy od dnia otrzymania zamówienia.
Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia realizacji zamówienia i wystawienia faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o braku powiązań załączone jako załącznik nr 1 do niniejszego postępowania oraz folder, broszurę lub numery katalogowe oferowanych produktów umożliwiające potwierdzenie spełnienia wymagań przedstawionych w opisie produktu.

Niespełnienie powyższego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu

Przemysław Bielski
tel: 737-576-379
email: przemyslaw.bielski@receptonbiotech.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-11-01

Miejsce i termin składania ofert

Recepton Sp. z o.o. przemyslaw.bielski@receptonbiotech.com
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3, GPNT, Budynek A

2020-11-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena
Waga kryterium: 100%.

Uwagi

2020-246-16476
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Miejscowość: Gdańsk

Data dodania

2020-11-13